bashgah shahrdari tolamshahr

امکانات وب

statistics

قالب وبلاگ

="http://www.k2cod.com/statistics">آمارگیر وبلاگکد هدایت به بالاکد سیاه و سفید کردن تصاویرکد جمع کردن گوشه ها و چرخش کامل عکس

كد تاریخ شمسی

این همه تعلل برای صدور یک رأی واضح وآشکار ؟

خدا نکند که هیئت فوتبال استان بعضی ازتیمها ومربیان را خط قرمز خودقلمدادکند.خدا نکندروزی برسدکه قانون را فدای مصلحت اندیشی های رایج بکنیم .خدانکندروزی را شاهدباشیم که برای بعضی ازمربیان درهیئت فوتبال مصونیت های کذائی بوجودبیاوریم . که اگر چنین کنیم دیگر هیچ اعتمادواطمینانی به صحت کارما نخواهندکرد...

داستان صدورحکم بازی شهرداری تولم شهروسپاهان گیلان دقیقاً درحال تبدیل شدن به افسانه هزارویکشب است. ما یک اصل درفوتبال داریم که می گویداشتباهات داوری جزئی ازفوتبال است.فرض رابراین بگذاریم که کلیه تصمیمات داور بازی شهرداری وسپاهان اشتباه بوده آیا تصمیمات اشتباه داوری می تواندبرای یک مربی این حق را ایجادکندکه شخصاً واردزمین مسابقه بشود وجلوی تصمیمات داوررا بگیرد. ؟ما وهمه آنهائی که فوتبال را دنبال می کنندبه خوبی می دانیم که این حق برای هیچ شخصی درفوتبال تعریف نشده است که بخواهدیک چنین روشی را اتخاذکند...اماباگذشت 6 روز ازبازی دوتیم شهرداری وسپاهان وتعلل درصدوراحکام آن بازی ، مانیز به شک افتاده ایم که شایددرهیئت فوتبال بعضی ازمربیان این حق رادارندکه باورود به زمین مسابقه  وضرب وشتم داور وجلوگیری ازادامه بازی ،  مانع از حذف تیم خودبشوند. این درواقع اگر صحت داشته باشدهمان حق وتوئی ست که 5 کشوربزرگ جهان ازآن برخوردارندکه ازنظر ما اینگونه حقوق خودساخته مردود ومذموم است.  مامی گوئیم وظیفه ناظراست که تصمیمات غلط داور را گزارش کندنه اینکه هرمربی وبازیکنی بخواهدخودرأساً باورود به زمین نسبت به تصمیمات داور بامشت ولگد وفحاشی عکس العمل نشان دهد. بنابراین باتوجه به فیلمهای موجود ازآن بازی وگزارش صریح ناظر وداور وهمچنین اعتراف سرمربی تیم بازنده مبنی بر عدم اجازه ادامه بازی دیگراینهمه تعلل ودست دست کردن برای صدور حکم چیست ؟

[ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:32 ] [ روابط عمومي ]

آقای الماسخاله لطفاً نگذاریداتفاق بیفتد:

 تکرار بازی!!!

ازگوشه وکنار وازاتاقهای هیات فوتبال استان اخباری به گوش می رسدکه چندان خوشایندنیست البته امیدواریم که شنیده های ما صحت نداشته باشد. اما می شنویم که سرمربی تیم سپاهان گیلان  که مربی استعدادیاب !!! هیات فوتبال استان نیز هست درحال رایزنی وجلب نظر هیات نشینان جهت تکراربازی شهرداری وسپاهان است. باتوجه به اینکه نامبرده خودشخصاً مانع ازادامه بازی گردیده است وبه سخنان ونصایح ناظربازی نیز مبنی بر اجازه ادامه روندمسابقه هم توجه ای نشان نداد باید منتظر بود ودیدکه هیات فوتبال استان وکمیته محترم انضباطی درصدورحکم به قانون وگزارش داور وناظربازی استنادمی کندیااینکه به لابی ونزدیکی سرمربی سپاهان که اکنون هرروز درهیات فوتبال دیده می شود توجه نشان می دهد. قدرمسلم استنادبه ابزارهای قانونی می تواند وجهه هیات فوتبال را درنزداهالی این ورزش مهیج وپرطرفدار بالاببرد.

* اگر فرارباشد سوت داور به مذاق هرمربی خوش نیاید وبه خود این اجازه را بدهدکه وارد زمین مسابقه بشود ومانع ازاجرای تصمیمات داور گردد واقعاً فردا سنگ روی سنگ بندخواهدشد؟؟؟ 

[ سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 11:7 ] [ روابط عمومي ]

شکست تاوان 45 دقیقه سردرگمی

جوانان دیروزدرشرایطی به مصاف تیم کادوس ماسال رفت که جوادرجبی ومصطفی شریعت دوست را به دلیل محرومیت ومصدومیت دراختیارنداشت وهمین امرموجب شدکه زمانی دوتغییردردفاع وسط خودایجادکندوسهندحسین زاده وبشیرجهاندیده را دراین پست بکارگیرد. اما مشکل جوانان دیروز نبود این دوبازیکن واین دوتغییرنبود.آنهادیروز در45 دفیفه اول بازی علیرغم چندموقعیت خوب متأسفانه بنا به میل حریف بازی کردند. بردن توپ ازروی زمین به هوا دقیقاً همان چیزی بودکه کادوسی ها به دنبال آن بودند. چرا که مردان بلندقامت کادوس تمام توپهای معلق درآسمان را تصاحب می کردند. اشتباه جوانان وعدم توجه به دستورات تاکتیکی کادرفنی سبب شدکه جوانان ظرف 10 دقیقه 3 گل دریافت کند. هرچنداشتباه داور دربه ثمر رسیدن گل اول بی تأثیرنبوداما این اشتباه درهمه بازیها وجوددارد.عامل اصلی ازهم پاشیدگی جوانان درنیمه اول بی توجهی وبه میل خودبازی کردن بود. درنیمه دوم خصوصاً در20 دقیقه پایانی شرایط کاملاً تغییرکرد. آنها وقتی توپها راازآسمان به زمین آوردندماسالیها تسلیم محض بودند.زدن دوگل ومتعاقب آن چندحمله خطرناک وتک به نک شدن بادروازه بان حریف ازاثرات اجرای این تاکتیک بودکه متأسفانه ضربات آخر سجادطالش دردومرحله -آرمان آقاجانپور وپرهام اله پور راهی به دروازه حریف پیدانکرد. بازی نیمه دوم جوانان علیرغم باخت 4 به 2 موردتحسین تمام حاضرین درورزشگاه قرارگرفت ...

[ سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:15 ] [ روابط عمومي ]

خبرفوری !

 

تاساعاتی دیگر رأی کمیته انضباطی درخصوص بازی شهرداری تولم شهر وسپاهان گیلان اعلام خواهد شد.آخرین خبرها ازجریمه ومحرومیت  داور - مربی سپاهان وپیروزی 3 بر0 شهرداری حکایت دارد. 

[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 8:7 ] [ روابط عمومي ]

شهرداری

اینبار درماسال یقه صدرنشین را خواهدگرفت

تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر ازسری بازیهای لیگ برتر وازهفته بیستم عصرفردا درمجموعه ورزشی ماسال میهمان تیم صدرنشین این رقابتها خواهدبود. شهرداری درحالی به مصاف این حریف قدرمیرود که دربازی رفت موفق شدباگل دقیقه 90 آرمان آقاجانپور این تیم خوب ماسالی راشکست دهد. کادوس که نمی خواهدرفت وبرگشت به این حریف تازه بیدارشده ببازدقدرمسلم تمهیدات خوبی برای این بازی اندیشیده است. آنها هرچند درهفته قبل دربی ماسال را به شهرداری ماسال واگذارکردنداما این به آن معنا نیست که بخواهد بایک شکست دیگر صدرجدول را به ایثارگران واگذارنماید.به همین خاطر تولم شهری ها بایدبسیار زیرک وباهوش باشندوفریب باخت هفته قبل آنها را نخورند.هرچندجوانان شهرداری اکنون ازنظرروحی وروانی دربهترین شرایط ممکن قراردارندوازهمه مهمترآنها آرمان آقاجانپور هافبک طراح وبازیساز خودرا که درهفته قبل به دلیل محرومیت نتوانست این تیم را یاری کندنیزدراختیاردارد. همچنین سجادطالش آقای گل لیگ استان نیزدرآرمانی ترین شرایط خودبسرمی بردودرکنار آنها بایدبه پرهام ، شایان و همایون نیزاشاره کردکه درکنار همدیگر زوجهای بسیار هماهنگی را تشکیل داده اند. شهرداری دراین بازی به خط دفاع خود نیزخواهدبالید.مردان مستحکمی همچون : مبصر- بشیر-سهند-موسی پور-شبرنگ ودودروازه بان آماده بنامهای الهی وهومن مطمئن هستیم که کاررا برای کادوس سخت خواهندکرد.

[ یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:48 ] [ روابط عمومي ]

مبارک باد ردای قهرمانی برتنت قهرمان

ورزشگاه خروشان تولم شهر عصردیروز شاهدیکی اززیباترین صحنه های تاریخ  فونبال خودبود. پهلوانان وجوانمردان کوچک دیروز دربرابرموج عظیم جمعیت که آمده بودندتادرجشن قهرمانی آنها شریک باشندالحق والانصاف  بزرگی کردندودل تمام مردم خوب شهررا شادکردند. آنها دیروز قدرسرمایه عظیم انسانی را دانستندوعلیرغم تمام کمبودهای موجود که درطول سال باآن مواجه بودندذره ای ازمبارزه وجنگیدن برای پیروزی عقب ننشستندو باغلبه برحریفی که میدان  فوتبال را میدان تاخت وتازوعریده جوئی های خودقرارداده بود ، دل ده ها هوادار خودراشادکردند. آنها درهمان دقایق ابتدائی بازی با فرارمحمد شیدائی وخطای پنالتی مدافعین حریف باضربه استادانه سیدعرفان طالب حسینی به گل اول دست یافتند.آنها برای حفظ این گل 70 دقیقه مقاومت کردندودردقیقه 70 تیم سپاهان موفق شدگل مساوی را به ثمربرساند. اکنون بااین تساوی همه چیزبرای نوجوانان تمام شده بود .فشارروانی ناشی ازحذف چنان بربازیکنان مستولی شده بود که ازدقیقه 70 به بعدبی محابا وبدون برنامه برروی دروازه حریف حمله ورشدنداما زمان می گذشت وحاصلی بدست نمی آمد.تااینکه دردقیقه 88 بازی روی ارسال بلندبابگ اخلافی مهاجم بی قراروناآرام شهرداری علی اسماعیلی به هوا برخاست که مدافعین حریف بازهم مرتکب حطای پنالتی شدندکه اینبار مربیان وبازیکنان سپاهان اجازه زدن ضربه رابه شهرداری ندادندوباایجاددرگیری وضرب وشتم داور سرانجام پس از30 دقیقه وقفه ناظربازی رأی به تعطیل شدن بازی دادتا سپاهان بجای باخت 2 بر1 تن به شکست 3 بر0 کمیته انضباطی بدهد.

 

[ جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:51 ] [ روابط عمومي ]

اصلاح یک خبر

سایت هیئت فوتبال استان خبری را درصفحه اول خود درج نموده مبنی برمعرفی گلزنان برترلیگ جوانان گیلان که درآن اشتباهاً محمدصادق پاکقدم بازیکن شهرداری تولم شهر با12 گل زده وسحادطالش بازیکن کادوس ماسال با11 گل زده معرفی شده است. لذا وظیفه خودمی دانیم که این خبررااصلاح کرده وجدول گلزنان لیگ برتر را به شرح ذیل اعلام میداریم ./.

سجادطالش   شهرداری تولم شهر  با 13 گل

محمدصادق پاکقدم  کادوس ماسال  با 12 گل

جوادعلیپور  ایثارگران کوثررودبار  با 12 گل

 

سجادطالش آقای گل لیگ برتر تاهفته نوزوهم

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 8:2 ] [ روابط عمومي ]

فردا روز بزرگی برای نوجوانان خواهدبود

عصرفردا تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تولم شهر درورزشگاه خانگی خود برای صعود به لیگ برتر باشگاههای گیلان به مصاف تیم سپاهان گیلان خواهدرفت . نوجوانان شهرداری برای رسیدن به این مرحله سختی های بسیاری را متحمل شده اند. آنها درآخرین بازی قبل ازاین مسابقه حساس موفق شدند درزمین باتلاقی فرش گیلان تیم خوب سپیدرود را بانتیجه 4 بر3 شکست دهند. آنهاسپیدرود را درآن بازی سخت ودلهره آور نبردندکه بخواهند خدای ناکرده دراین مسابقه حساس ودریک روز خوب وبهاری به سپاهان ببازند. آنها اکنون به ارزش این مسابقه و3 امتیاز آن پی برده اندوایمان داریم که سرسوزنی ازخواسته های بحق خود که رسیدن به لیگ برتر است کوتاه نخواهندآمد. فردا نوجوانان نه برای جایزه ونه برای پاداش بلکه برای اثبات حقانیت فوتبال شهرشان بازی خواهندکرد.آنها فردا به همه خواهندگفت که اتفاقات دوسال پیش  دیگر هیچگاه تکرارنخواهدشد. سد آهنین محمدرضا هادی نژادبهمراه 4 مدافع ارشمند :بابک -امیر-حسین وحامد فردا اجازه نفوذ به هیچ بازیکنی را

نخواهدداد. درخط هافبک : محراب -عزتی -رضا -رشیدی میانه میدان را عرصه تاخت وتاز خودقرارخواهندتا دوکبوتر سبک بال یعنی عرفان طالب حسینی وعلی اسماعیلی باتیرهای درترکش خود سرزمین میهمان عزیز را به تسخیرخوددرآورند. به امید جشن صعود

[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:42 ] [ روابط عمومي ]

شهر بادها درطوفان تولمشهر غرق شد

عصردیروز تیم فوتبال جوانان باشگاه شهرداری تولم شهر میزبان تیم فوتبال ایثارگران کوثررودبار بود که تولم شهری ها موفق شدنداین بازی را باحساب 3 بر1 به سود خودبه پایان برسانند. این پیروزی ارزشمنددرشرایطی رقم خوردکه آنها دردقیقه 43 بازی روی اشتباه محرز داور که خطای واضح مهاجم رودباررا روی علیرضا شبرنگ مدافع شهرداری ندیده گرفت دروازه خودرا باز شده دیدند. درنیمه دوم باتغییراتی که علی زمانی درترکیب تیم بوجودآورد ابتدا سجادطالش موفق شد دردقیقه 68 دروازه رودباریها را روی پاس بی نقص پرهام اله پوربه زیبائی هرچه تمامتر بازکند. این گل شیرازه رودباریها را بهم ریخت بطوریکه 2 دقیقه بعد شایان درمصاف تک به تک  بادروازه بان حریف نتوانست گل دوم را به ثمر برساند. همین بازیکن 6 دقیقه بعد باعبور ازچندمدافع وارد محوطه جریمه شدکه مدافعین رودبار برروی او خطا نمودندکه داور نقطه پنالتی را نشان داد. وشایان باقرارگرفتن درپشت توپ موفق شد گل دوم را به ثمر برساند. حملات شهرداری همچنان ازچپ وراست ادامه داشت تااینکه سجادطالش توانست دردقیقه 86برای بارسوم دروازه حریف را به شکل کاملاً حرفه ای وبایک ضربه نوک پا باز کند. شهرداری با این برد ارزشمند به امتیاز 27 رسیدواکنون به انتظار دیدار با دیگر تیم بالای جدولی یعنی کادوس  نشسته است.

[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:11 ] [ روابط عمومي ]

مصاف حساس وسرنوشت ساز

شهرداری باایثارگران کوثررودبار

عصرفردادوتیم شهرداری تولم شهر وایثارگران کوثررودبار درمجموعه ورزشی امام خمینی تولم شهر به مصاف هم می روند. شهرداری درحالی به مصاف ایثارگران می رود که از3 بازی آخر خودموفق شد7 امتیاز کسب نماید.واین درحالی است که تیم ایثارگران ازهمین تعدادبازی تنها موفق شد 3 امتیاز به دست آورد .دوشکست پی درپی ایثارگران سبب شدکه آنها صدرجدول را به کادوس ماسال تقدیم کنند. بنابراین دیدار فردا می تواندازهرنظربرای ایثارگران حائز اهمیت باشدچراکه آنها نمی خواهند پس از18 هفته صدرنشینی همه چیزرا به همین راحتی به ماسالیها تقدیم کنند. ازطرف دیگر شهرداری که این اواخر خودرا دوباره دراوج می بیندوتمام مشکلات نیم فصل اول را به فراموشی سپرده نمی خواهدخدشه ای درروندروبه رشدش بوجود آید. اکنون بایدمنتظربود ودیدکه علی زمانی وسیدعلی محمدی چه خوابی برای هم دیده اندوبرای این بازی حساس جه تدابیری اندیشیده اند.

[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:30 ] [ روابط عمومي ]

تمرین جوانان تحت تأثیرحضور گرم بازیکنان سالهای قبل

دیروز تمرین جوانان حال وهوای خاصی داشت .حضوربازیکنان سالهای نه چندان دور باشگاه طراوت خاصی به تمرین جوانان بخشیده بود .آنها آمده بودندتاثابت کنندکه دوستی هایی که درفوتبال بوجودآمده تمام شدنی نیست.آنها به ما وبه همه کسانی که تنها روی زشت فوتبال رامی بینندیادآوری کردندکه فوتبال تنها بهانه ای بود برای عشق ورزیدن ، خوب دیدن ونیک اندیشیدن .آنها بخشی ازخاطرات روزهای خوش وناخوش ما بودندکه درطول سالهای حضور باما خندیدن ،گریستند،بردند،باختنداما درهمه حال به زندگی لبخند زدند. لبخندشان دوست داشتنی بودکه امیدواریم همواره برلبانشان ماندگارباشد.

ازراست :حمیدکوچکی -مهیار مرادی -محمدرضاخدمتگزار-رونقی -ساسان موسوی-عرفان زیدق سرائی -سلیمان موسوی رئیس هیئت فوتبال

ردیف پائین :کاپیتان امیرغفوری-جوادبیابانپور-بهمن بازیار-وحیدشیخ -عارف مقصودی

[ یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:41 ] [ روابط عمومي ]

پیروزی ارزشمند نوجوانان درباتلاق فرش گیلان

تیم فوتبال نوجوانان عصرروز جمعه درزمین باتلاقی فرش گیلان میهمان تیم سپیدرودرشت بود که موفق شد بانتیجه 4 بر3 این تیم خوب رشتی را شکست دهد. نوجوانان درهمان شروع ابتدائی بازی موفق شدندباتهاجم همه جانبه دوبار توسط عرفان طالب حسینی وامیرمحمد رشیدی دروازه سپیدرودرا بازکنند. عرفان طالب حسینی که دراین بازی آرام وقرارنداشت بازهم دردقیقه 43 بازی موفق شدگل سوم را به حریف تقدیم کند. درنیمه دوم وباشدت گرفتن باران زمین تبدیل به مزرعه شالیکاری شدکه این امر بازی را برای هردوتیم سخت نموده بود.علی اسماعیلی مهاجم چارچوب شناس شهرداری دردقیقه 65بازی موفق شدبااستفاده ازپاس عرضی امیرمحمد رشیدی گل چهارم راوارددروازه سپیدرودیها نماید.سپیدرودیها که نمی خواستند تسلیم محض باشندازدقیقه 70 به بعد وبااخراج مرتضی حسین زاده هافبک جنگنده نوجوانان فشارحملات خودرا افزایش دادند وتوانستند سه باردروازه شهرداری را بازکنند . این مسابقه زیبا ومهیج سرانجام بانتیجه 4 بر3 به سود نوجوانان به پایان رسید تا همه چیز برای صعود نوجوانان به لیگ برتر به روز آخروبه بازی باسپاهان که درتولم شهر برگزار خواهدشدکشیده شود.

* نکته حائز اهمیت دراین بازی استفاده مهران احدی ازفرحان وطن پرست بود که این بازیکن که ازدقیقه 75 واردبازی شده بود توانست نمایش زیبا وقابل قبولی را ازخود نشان دهد.

[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 8:5 ] [ روابط عمومي ]

تساوی جوانان درلشت نشاء

عصرروز پنجشنبه تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر درزمین ورزشی لشت نشاءمیهمان کشاورزاین شهر بود که این بازی علیرغم حرف وحدیث های بسیارباتساوی 2 بر2 به پایان رسید.  دردقیقه یک بازی سجادطالش که باپاس تودر آرمان آقاجانپور بادروازه بان حریف تک به تک شده بود نتوانست توپ را وارددروازه حریف نماید. تااینکه کشاورز موفق شدبااستفاده ازاشتباه داور که هندمهاجم حریف را دردرون مجوطه جریمه نگرفت همان توپ را دردقیقه 28 وارددروازه شهرداری نماید. 5 دقیقه بعدازگل کشاورز دردقیقه 33 وبا افزایش فشارتیم شهرداری دروازه بان حریف دچاراشتباه شدوتوپ برگشتی مدافعین خودرا ناشیانه وارددروازه کشاورزنمود. نیمه اول باهمین نتیجه به پایان رسید. درنیمه دوم علیرغم فشاربی امان شهرداری بازهم این کشاورزبود که به گل رسید.آنهادردقیقه 76 بایک فرار زیبا ازسمت راست شهرداری وارسال عرضی توپ موفق شدنددروازه شهرداری را برای باردوم بازکنند. ذو دقیقه بعد ودردقیقه 78 پرهام اله پور بایک شوت زیبا ازمیانه های زمین توانست گل تساوی را به ثمر برساندواین دیدار سرانجام بانتیجه 2 بر2 به پایان رسید.

* نکته قابل ذکردراین بازی آسیب دیدگی شدید داور وسط بود که ازناحیه مچ پا دچاردردشدیدبود وهمین امر باعث شده بود که درطول 90 دقیقه بازی درهیچیک ازصحنه ها حضور نداشته باشد. نبود داور چهارم نیز دراین مسابقه ازدیگر شاهکارهای کمیته داوران استان بود .

*دراین مسابقه دروازه بان تیم کشاورز وآرمان آقاجانپور ازشهرداری کارت قرمز گرفتند وازبازی اخراج شدند.

[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:27 ] [ روابط عمومي ]

برنامه هفته هشتم لیگ دسته اول نوجوانان

جمعه 94/2/4

سپیدرود رشت    /      شهرداری تولم شهر

سیمرغ رودسر      /    شاهین رشت

سرخپوشان رشت       /      اتحادآبکنار

امید خلیف آبادتالش    /      شهرداری لنگرود

سپاهان گیلان      /     آینده سازان سیاهکل

[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:43 ] [ روابط عمومي ]

برنامه مسابقات هفته هفدهم و هجدهم ليگ برتر فوتبال جوانان استان اعلام شد.

هفته ( 17 )  پنجشنبه 94/2/3   ساعت 16:

كشاورز لشت نشاء – شهرداري تولم شهر

بنادرو دريانوردي – شاهين رشت

هفته ( 17 )  جمعه 94/2/4   ساعت 16:

شهرداري انزلي – شهرداري ماسال

ايثارگران كوثر رودبار – كادوس ماسال

پرسپوليس رشت – شهداي نوير انزلي

همياري سياهكل شهرداري لاهيجان

هفته ( 18 )  سه شنبه 94/2/8   ساعت 16:

شهرداري ماسال – كادوس ماسال

شهرداري انزلي – بنادر و دريانوردي انزلي

شهرداري تولم شهر – ايثارگران كوثر رودبار

شاهين رشت – پرسپوليس رشت

شهرداري لاهيجان – كشاورز لشت نشاء

شهداي نوير انزلي – همياري سياهكل

[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 8:17 ] [ روابط عمومي ]

خدمت یاخیانت به فوتبال پایه

فوتبال پایه درفدراسیون علی کفاشیان همه جور گرفتاری وبدبختی داشت الا این شرایط سنی که بااعلام آن ازسوی فدراسیون فوتبال یک گرفتاری عظیم به تمام گرفتاریهای جورواجور جوانان ،نوجوانان ونونهالان اضافه شد. 

مانمی دانیم کدام کارشناسان دراتاقهای فکر فدراسیون یک چنین دستپختی راتقدیم فوتبال کرده انداما میدانیم این کارشناسان همانهائی هستندکه سالهای گذشته طرح 27 ساله ها را دراین فوتبال ابداع کردند!!! اینان همانهائی هستندکه طرح افتادن یک تیم ازلیگ برتر به لیگ دسته سوم وبالعکس صعود ازدسته سوم به لیگ برتر رااختراع کردند!!! این کارشناسان همانهائی هستندکه فارغ ازتمام استانداردهای رایج درفیفا وای اف سی درتاریک خانه های فدراسیون می نشینندوطرح وبرنامه نابودی یک نسل ازجوانان ونوجوانان این مملکت را تدوین می کنند وبه امضای رئیس همیشه خندان فدراسیون می رسانند.

حقیقتاً آقای کفاشیان فوتبال مارا به کجا میبرید؟ آیا هیچ فکرکرده ایدکه درسال 96-95 یک نسل بزرگ ازجوانان به نابودی کشیده خواهند شد.اعلام رده سنی برای جوانان درفصل آتی ( 1377/10/11 ) می دانید یعنی چه ؟ یعنی اینکه متولدین 1376 باید برای همیشه بافوتبال خداحافظی کنند.چون نه می تواننددرجوانان بازی کنند ونه هیچ تیم بزرگسالی آنهارا برمیدارد.الحمدالله تیم امیدهم که دراین کشورهیچ باشگاهی نداردمگر به صورت استثناء یکی دوباشگاه انگشت شمار.

آقای کفاشیان اگر این نسل کشی نیست پس چیست؟ اگر این فاجعه نیست پس چیست ؟ اگر این خیانت نیست پس چیست ؟ لطفاً تادیرنشده این بخشنامه که حاصل تراوش مغزهای علیل کارشناسان شماست رااصلاح کنید تا التهاب واسترس درمیان جوانان ونوجوانان ما هرچه سریعتر ازبین برود...

 

[ یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ ] [ 7:27 ] [ روابط عمومي ]

برترینهای جوانان ونوجوانان انتخاب شدند.

نفرات برتر جوانان ونوجوانان درسال 93 توسط کاربران این وبلاگ انتخاب شدند. براساس این نظرسنجی سجادطالش ازتیم جوانان وعلی اسماعیلی ازتیم نوجوانان نفرات برتر سال 93 انتخاب شدند. باشگاه شهرداری تولم شهر ضمن قدردانی اززحمات کلیه بازیکنان جوان ونوجوان این انتخاب را به این دوبازیکن محجوب تبریک می گوید.لازم به ذکراست علاوه براین دوبازیکن درتیم جوانان بازیکنانی همچون آرمان آقاجانپور - پرهام اله پور -حمیدرضا الهی - ماهان رجبی ودر تیم نوجوانان :سیدعرفان طالب حسینی -رضارمضانی ومحمدرضا هادی نژادنیز عملکردبسیارخوبی درسال 93 داشتند.

سجادطالش نفربرتر جوانان

علی اسماعیلی سمت راست نفربرتر نوجوانان

[ سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 11:19 ] [ روابط عمومي ]

پیروزی دلچسب جوانان دررشت

عصرروزپنجشنبه تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر ازسری مسابقات لیگ برتر جوانان استان درزمین ورزشی فرش گیلان به مصاف تیم پرسپولیس رشتی رفت که دراین روز بهزادداداش زاده ملی پوش سابق فوتبال کشوررا برروی نیمکت تیم خودداشت. شهرداری تولم شهر که برای گرفتن سه امتیاز این بازی لحظه شماری می کردازهمان ابتدا بایک ترکیب هجومی پابه این میدان گذاشت ودرنیمه اول بارها دروازه حریف را موردحمله قراردادولی نتوانست به گل دست پیداکند. ازطرف دیگر تیم پرسپولیس نیزدرضدحملات بسیارخطرناک نشان میداد. درنیمه دوم ودردقیقه 74 بافرارسجادطالش ازکمندچندمدافع وخطای دفاع آخر پرسپولیس برروی او  شهرداری صاحب یک ضربه آزاددرپشت محوطه جریمه شدکه این ضربه خطارا همایون اکبرزاده به زیبائی هرچه تمامتر درگوشه راست دروازه حریف قرارداد. 10 دقیقه بعداز گل شهرداری پرسپولیس ازروی غفلت مدافعین صاحب یک موقعیت تک به تک بادروازه بان شهرداری شدکه حمیدرضا الهی گلر محجوب ودوست داشتنی این تیم به طرزماهرانه ای راه این توپ را بست تااین دیدار بانتیجه یک برصفر به سودشهرداری به پایان برسد.

نکته قابل ذکردراین بازی حضورمحسن عاشوری هافبک بازیساز سابق تیم پرسپولیس تهران درکنارنیمکت تیم پرسپولیس رشت بود.  

[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 7:23 ] [ روابط عمومي ]

بازهم اشتباه دقایق پایانی مدافعین کاردست ماداد

بازی دوتیم شهرداری تولم شهروآینده سازان سیاهکل ازسری مسابقات لیگ دسته اول نوجوانان گیلان درشرایطی برگزارگردیدکه وزش باد تأثیرات بسیاربدی برروند بازی گذاشته بود.اما درمجموع ودرنیمه اول این شهرداری بودکه توانست چندین موقعیت گل رابرروی دروازه حریف خلق کندکه مهمترین آن ضربه ازراه دورعرفان طالب حسینی بودکه به تیرک افقی دروازه حریف نشست وراهی به درون دروازه پیدانکرد.باآغاز نیمه دوم ودردقیقه 46 علی اسماعیلی مهاجم نوک شهرداری ازاشتباه خط دفاع حریف استفاده کردوموفق شددروازه حریف سیاهکلی رابازکند. متعاقب آن عرفان طالب حسینی دردقیقه 75 ودریک موقعیت تک به تک بادروازه بان حریف نتوانست توپ را وارددروازه حریف کند.سیاهکلی ها که همه چیزراازدست رفته می دیدنددرچندنوبت دست به حملات انتحاری زدندکه یکی ازهمین حملات دردقیقه 85 به بارنشست وروی غفلت مدافعین موفق شدندگل مساوی راوارددروازه شهرداری کنند تا نوجوانان یکبار دیگر دردقایق پایانی تسلیم حریف شوند. بااین مساوی همه چیز به روزهای پایانی کشیده شد.

کاش مدافعین قدرگل علی اسماعیلی را می دانستند

[ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 7:41 ] [ روابط عمومي ]

مصاف سخت نوجوانان درهیجدهمین روز بهار

تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تولم شهرامروز وازساعت 15:30 بایددرسیاهکل به مصاف تیم آینده سازان این شهر برود.نوجوانان که ایام تعطیلات نوروزی خودرا مثل تمام تیمهای دیگر به پایان رسانیده اندتنها بایک جلسه تمرین جدی که درروز یکشنبه ودرورزشگاه امام خمینی تولم شهر برگزارگردیدبه مصاف این تیم خواهدرفت. آنها امروز باداشتن کلیه نفرات خودمی خواهند روندرو به رشدخودرا درسیاهکل ادامه داده وبایک پیروزی دلچسب درکورس قهرمانی باقی بمانند. هرچندتیمهای شرق گیلانی ازجمله سیاهکل هیچگاه حریفان آسانی نبوده اندولی نوجوانان برای اینکه به ناکامی های دوسال اخیرخوددررسیدن به لیگ برتر پایان بدهندچاره ای جز شکست حریف قدروسختکوش خودندارند. آنها امروز باارائه یک فوتبال منطقی وبه دورازهرگونه شتاب زدگی واسترس ثابت خواهندکردکه ناکامی های سالهای گذشته اتفاقی بوده ودلیل فنی وتاکتیکی نداشته است. مانیزبهمراه نوجوانان به سیاهکل خواهیم رفت تاشاهدیک دیدار جذاب وتماشاگر پسندباشیم .

[ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 7:26 ] [ روابط عمومي ]

هفته هفتم لیگ دسته اول نوجوانان

 

سه شنبه 94/1/18 ساعت 15:30

 

آینده سازان سیاهکل     شهرداری تولم شهر

سرخپوشان رشت       سپیدرود رشت

شاهین رشت       سپاهان گیلان

اتحادآبکنار    امیدخلیف آباد تالش

شهرداری لنگرود    سیمرغ رودسر

[ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:55 ] [ روابط عمومي ]

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر جوانان

 

پنجشنبه 94/1/20 ساعت 15:30

 

پرسپولیس رشت         شهرداری تولم شهر

همیاری سیاهکل         کادوس ماسال

شهرداری انزلی           شهدای نویرانزلی

شاهین رشت     شهرداری ماسال

کشاورزلشت نشاء      ایثارگران کوثررودبار

[ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 7:27 ] [ روابط عمومي ]

نظرسنجی درموردانتخاب بازیکن برتر سال 93 جوانان ونوجوانان باشگاه شهرداری تولم شهر


وبلاگ باشگاه شهرداری تولم شهر درنظرداردانتخاب بازیکن برتر جوانان ونوجوانان خودرا درسال 93 باخوانندگان به اشتراک بگذارد.این نظرسنجی ازپنجم فروردین شروع وتا  25 فروردین به پایان خواهدرسید.امیدواریم فارغ ازهرگونه روابط نسبت به انتخاب بازیکن برتر سال 93 دردورده سنی جوانان ونوجوانان مارایاری نمائید. به بازیکن برتر هدیه ای به رسم یادبود اهداخواهدشد.

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 12:9 ] [ روابط عمومي ]

بهاران خجسته باد

باشگاه شهرداری تولم شهرپیشاپیش فرارسیدن سال نو را خدمت تمامی ملت غیور ایران علی الخصوص جامعه ورزش وفوتبال تبریک وتهنیت عرض نموده وازتمامی دست اندرکاران برگزاری لیگهای استان ، ناظرین،داوران ،مربیان وبازیکنان تیمهای رقیب می خواهددرصورت بروز مشکلات احتمالی درطول برگزاری مسابقات قصور مارا ببخشایندوحلالمان نمایند. همچنین باکمال تواضع وفروتنی ازبازیکنان و کادرفنی دوتیم جوانان ونوجوانان باشگاه شهرداری تولم شهر معذرت خواهی نموده چراکه نتوانستم آنطورکه شایسته شان بود امکانات لازم را برایشان فراهم نمایم . آرزو می کنم سال 1394 سال خوب وخوشی برای همه این عزیزان باشدوهیچ دغدغه ای بجز مسائل فنی نداشته باشند./. آمین یارب العالمین

 

رز قرمز

[ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 7:48 ] [ روابط عمومي ]

آیا پرسپولیس دومین قربانی نظم جدیدشهرداری خواهدشد؟

درآخرین روزهای سال 93 عصرفردا دوتیم شهرداری تولم شهر وپرسپولیس رشت درورزشگاه(عضدی؟سردارجنگل؟دخانیات؟دامیروری؟)به مصاف هم خواهندرفت که این دیدار برای هردوتیم بسیارحساس خواهدبود. پرسپولیس که درنیم فصل دوم تاحدودی توانست برمشکلات فنی خود غلبه کنددرحالی به مصاف شهرداری خواهدرفت که این تیم موفق شد درهفته گذشته نایب قهرمان لیگ رابانتیجه 2 بر1 شکست دهد. پیروزی شهرداری درشرایطی رقم خوردکه پرسپولیسی ها ازدیدارباشهرداری لاهیجان تنها یک امتیاز کسب کردند .این دوتیم که دربازی رفت بانتیجه 3 بر3 به تساوی رسیده بودندهیچ شباهتی به نیم فصل اول خودندارند.پرسپولیس باتغییرکادرفنی پوست اندازی کرده وشهرداری هم دراین روزهای آخرسال رویه جدیدی را درنوع تمرینات ونظم وانضباط تیم خودایجادکرده است. آنهائی که اخیراً سری به تمرینات شهرداری زده اندمتوجه گردیده اندکه حال وهوای این تیم بسیارمتفاوت ترازگذشته است.اکنون رفاقت ،صمیمیت وبرای هم بازی کردن درتیم جوانان موج می زند. ومعتقدیم که همین همدلی ویکپارچگی باتوجه به آمادگی بالای بازیکنان این تیم برگ برنده آنها دربازی فردا خواهدبود...

[ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 10:59 ] [ روابط عمومي ]

مربی برتر هفته هفدهم لیگ برتر جوانان گیلان

w23

وبسایت فوتبال جوانان گیلان، علی زمانی سرمربی تیم شهرداری تولمشهر را به دلیل پیروزی ارزشمند این تیم در مقابل تیم دوم جدول یعنی همیاری سیاهکل ، خروج از بحران و ایجاد فاصله نسبی با منطقه سقوط ، به عنوان مربی برتر هفته هفدهم لیگ برتر جوانان گیلان

((برگرفته ازوبسایت تخصصی فوتبال جوانان گیلان))

[ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 7:10 ] [ روابط عمومي ]

آنها وقتی حلقه مفقوده خودرا پیدا کردند

سیاهکل را بردند....

عصرجمعه وازهفته شانزدهم لیگ برتر جوانان دوتیم شهرداری تولم شهر وهمیاری سیاهکل به مصاف هم رفتندکه تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهرموفق شد باگلهای سجادطالش همیاری سیاهکل ( نایب قهرمان فعلی لیگ) را بانتیجه 2 بر1 شکست دهد.جوانان که چندهفته ای دچاربحرانهای شدید روحی وروانی شده بودند با تدبیرمربی خودعلی زمانی توانستند مشکلات روحی وروانی خودرا بادواردوی کوتاه مدت مرتفع نمایندوبایک آمادگی صددرصد به مصاف همیاری بیایند. آنها ازهمان ابتدای بازی نشان دادندکه باروزهای بدگذشته فاصله گرفته اند ودیگر نمی خواهندبعنوان یک تیم معمولی به مصاف حریفان بروند. شهرداری دراین روز با حرکتهای انفجاری همایون اکبرزاده هافبک خوش استیل چپ پای خود بارها ازسمت راست حریف دروازه بان وخط دفاع همیاری را دچار زحمت نمود بطوریکه در سه نوبت شلیکهای رعدآسای همایون می رفت که دروازه حریف را بازکند که شانس بااو یارنبود.حملات شهرداری ازجناح چپ وبافرماندهی همایون وشایان وآرمان ادامه داشت تااینکه پاس زیبای همایون را سجادطالش باضربه سرتبدیل به گل کرد. درنیمه دوم بااشتباهات مکررداوران سرانجام توپی را که باشدت هرچه تمامتر درمحوطه جریمه به صورت مصطفی شریعت دوست اصابت کرده بود را داور به اشتباه پنالتی اعلام واین ضربه پنالتی را سیاهکلی ها تبدیل به گل کردند. شهرداری تنها 20 ثانیه بعداز گل شدن پنالتی موفق شدپاسخ حریف را بدهد واینبار هم  توسط سجادطالش آقای گل لیگ  دروازه حریف را بازکند . فشارسیاهکلی ها دردقایق پایانی می رفت که کاردست شهردرای بدهداما حضور یک دروازه بان آماده بنام حمیدرضا الهی تمام نقشه های انهارا نقش برآب کردواین دیدار مهیج درپایان بانتیجه 2 بر1 به سودشهرداری به پایان رسید.  

  

همایون اکبرزاده مردهمه کاره خط هافبک شهرداری دربازی با سیاهکل  

[ شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:55 ] [ روابط عمومي ]

بازی فینال برنده نداشت

عصرروز پنجشنبه دوتیم نوجوانان شهرداری تولم شهر وسرخپوشان رشت درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتندکه جدال تیمهای اول ودوم جدول برنده نداشت. چیزی که دراین بازی بیش ازهرچیزی به چشم می خورداسترس وفشارناشی ازبار روانی این بازی بودکه درنوع بازی هردودوتیم ازجمله شهرداری تولم شهر اثرگذاشته بود. نوجوانان شهرداری دراین روزبسیار بی هدف وسردرگم نشان دادند. هرچقدرخط دفاع ودروازه بان تولم شهری ها دراین روز باتفکر واندیشه بازی کردندبه همان نسبت هافبکها ومهاجمین این تیم باری به هرجهت ودست پاچه عمل کردند. به طوریکه درطول 90 دقیقه تماشاگران ازدیدن یک بازی زیبا وتهاجمی که همیشه ازنوجوانان دیده بودندمحروم گشتند. این تساوی درواقع زنگ خطری بودبرای نوجوانان تا به یادداشته باشندکه بر ای قهرمانی ازامروز باید به فکر پیروزی درسه دیدار آینده وهمچنین لغزش احتمالی سرخپوشان باشند. آنها برای قهرمان شدن کارسختی را درپیش دارندعبورازسپیدرود-آینده سازان سیاهکل وسپاهان گیلان می تواند قهرمانی آنهارا دراین فصل تضمین کند. کارسختی ست اما نوجوانان قادرنداین کارسخت را به انجام برسانند...

3 4

عکسها برگرفته ازوبسایت تخصصی فوتبال گیلان

[ شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:53 ] [ روابط عمومي ]

اگر باران بگذارد:

نوجوانان فردا سرخپوشان را به زیرخواهندکشید!

درصورت مساعد بودن هوا وزمین طبق برنامه اعلام شده ازسوی کمیته برگزاری مسابقات لیگ دسته اول نوجوانان دوتیم فوتبال شهرداری تولم شهر وسرخپوشان رشت فردا درمجموعه ورزشی امام خمینی تولم شهربه مصاف هم می روند. این دیدار که درواقع جدال تیمهای اول ودوم جدول است ازهرنظر برای آنها حائز اهمیت است ودرواقع درصورت پیروزی هریک ازدوتیم راه صعودشان به لیگ برتر هموار خواهدشد. شهرداری که درحال حاضراز5 بازی خودصاحب 10 امتیاز است درحالی به مصاف سرخپوشان می رود که آنها ازهمین تعدادبازی صاحب 11 امتیاز هستند. بااین تفاوت که شهرداری بهترین خط حمله وبهترین خط دفاع را تااینجای بازیهاازآن خودکرده است. نقطه قوت شهرداری دربازی فردایاردوازدهم آنها تماشاگران هستندکه امیدواریم باحضوراین عزیزان نوجوانان باروحیه خوب به مصاف این حریف قدربروند وپیروز ازاین میدان سخت بیرون بیایند.

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 7:46 ] [ روابط عمومي ]

محمدرضا هادی نژادگلر بهترین خط دفاع لیگ نوجوانان

دروازه بان تولم شهری شهرداری در5 بازی لیگ دسته اول نوجوانان تنها سه بازدروازه اش گشوده شده ودرسه بازی هم دروازه اش بازنشده است .محمدرضا یکی ازپایه های اصلی موفقیتهای نوجوانان است که می خواهدبااین تیم به لیگ برترصعودکند.

[ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 7:55 ] [ روابط عمومي ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

درباره وبلاگ

شادمانی همه جا پشت دراست درگشودن هنراست
وبلاگ باشگاه شهرداری تولم شهر درخصوص معرفی وبازتاب فوتبال منطقه غرب گیلان راه اندازی شده . ازعموم بازدید کنندگان عزیز تقاضا می شود مارا ازنقطه نظرات ارزنده خود بهره مندسازند.

(( باتشکر -مدیروبلاگ باشگاه شهرداری تولم شهر ))
طراح قالب