باشگاه شهرداری تولم شهر

ورزشی

باشگاه شهرداری تولم شهر

موسوی
باشگاه شهرداری تولم شهر ورزشی

ساعت 14 جوانان شهرداری باشهدای نویرانزلی

ساعت 14 امروز ورزشگاه اختصاصی نویرانزلی

جوانان شهرداری باشهدای نویرانزلی

عصرامروز دوتیم جوانان شهرداری تولم شهر وشهدای نویرانزلی درورزشگاه اختصاصی نویر به مصاف هم می روند. این دیدار ازهرنظربرای دوتیم حائز اهمیت است خصوصاً شهرداری که می بایست به منظور قرارگرفتن دربالای جدول حتماً سه امتیازراازآن خودکند. مردان شهرداری که بازی قبلی خودرا به ماساالیها واگذار کرده اند می خواهند باپیروزی برتیم نویر باخاطره خوش به تعطیلات بروند. برای جوانان آرزوی موفقیت می نمائیم .

 تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 7:42 | نویسنده : موسوی |

سیمرغ ازدست نوجوانان پرید

سیمرغ ازدست نوجوانان پرید

عصرروز پنجشنبه تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تولمشهر ازسری مسابقات لیگ دسته اول نوجوانان گیلان میهمان تیم سیمرغ رودسربود . شهرداری باهمان ترکیبی که دربازی اول به میدان رفته بوددربازی دوم نیز باهمان ترکیب به میدان رفت وخیلی زودتوانست سوار بربازی شود. خطرناکترین حمله تیم نوجوانان دراین نیمه دردقیقه 8 بازی اتفاق افتادکه  داور مسابقه خطای مسلم پنالتی را برروی عرفان طالب حسینی ندید ودستورادامه بازی راداد.دراین نیمه تیم رودسری بیشترتلاش می کردتا بااستفاده ازتوپهای بلندازفضای پشت مدافعین شهرداری استفاده کندکه تنها یکبار موفق یه این کارشدندکه محمدرضاهادی نژاد به خوبی راه توپ را بست . درنیمه دوم بازهم شهرداری سواربربازی بودکه حملات متعددآنها راه به جائی نبرد وحتی تیردروازه هم به کمک تیم رودسری آمد تااین مسابقه علیرغم برتری نوجوانان بانتیجه صفربرصفربه پایان برسد.دراین مسابقه :محمدرضاهادی نژاد- بابک اخلاقی -سیدعرفان طالب حسینی امیرقربانزاده وسیدعلی اسماعیلی بهترینهای تیم خود بودند.  

درهمین چارچوب تنها یک دیدار بین دوتیم شهرداری لنگرود واتحادآبکنار برگزار شد که تیم آبکناری موفق شدبانتیجه 2 بر1 حریف خودرا مغلوب نماید.تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 7:14 | نویسنده : موسوی |

نوجوانان فردا به دیدار سیمرغ رودسرمی رود

نوجوانان فردا به دیدار سیمرغ رودسرمی رود!

سیمرغ فردا ازپرواز خواهدافتاد؟

هفته دوم لیگ دسته اول نوجوانان گیلان ازامروز ودرشهرهای مختلف استان برگزارمی گردد. تیم نوجوانان شهرداری تولم شهرفردا بایدبه مصاف سیمرغ رودسربرود . نوجوانان که درهفته اول موفق شدندتیم اتحادآبکناررا بانتیجه پرگل شکست دهنداینباربه مصاف تیمی می روندکه فوتبال قدرتی ومستقیم را دردستورکارخودقرارخواهدداد. رودسری ها که هفته اول را باپیروزی2 بر1 برابر تیم قدرتمند سپاهان رشت پشت سرگذاشتندنمی خواهندنوار پیروزی های خودرا توسط شهرداری تولم شهر پاره شده ببینندبنابراین آنها درورزشگاه اختصاصی خود ازتمام ابزارهای موجود جهت کسب سه امتیاز استفاده خواهندکرد. اما تیم نوجوانان شهرداری تیم دست وپابسته ای نیست .آنها بادراختیارداشتن بازیکنان خلاق وتکنیکی وهمچنین ارائه یک فوتبال مبتنی بر تاکتیک تلاش می کنندکه قدرت خودرا به حریف دیکته کرده وبادست پربه تولم شهربرگزدند.آنهائی که بازی اول نوجوانان رادیدندباماهم عقیده اندکه این تیم می تواندکارهای بزرگی راانجام دهد. بنابراین باتوجه به شرایط هردوتیم پیش بینی می نمائیم که فردا شاهدیک دیدار زیبا ومهیج دررودسرباشیم .

2تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 8:23 | نویسنده : موسوی |

به ما بگوئید: ناکامی جوانان را درنیم فصل اول درچه عواملی می بینید

به ما بگوئید:

  ناکامی جوانان رادرنیم فصل اول درچه عواملی می بینید؟

بطوریکه خوانندگان گرامی درجریان هستندسیاست باشگاه شهرداری تولم شهر درفصل جاری حضور درجمع مدعیان قهرمانی وصعود به لیگ دسته سه کشور بود.برهمین اساس قبل ازشروع لیگ این باشگاه موفق شدبا تعدادی ازبازیکنان مستعد وتوانمنداستان که سابقه حضوردرلیگ کشورراداشتندبه توافق برسدوباآنها قراردادببندد.عقدقراردادبااین بازیکنان وهمچنین بازیکنانی که ازتیم نوجوانان به جوانان پیوستندومهمتزارهمه حفظ تعدادی ازبازیکنان فصل قبل ازجمله سجادطالش آقای گل دودوره لیگ برتراستان همه مؤیداین نکته بودکه تیم جوانان فصل بسیارخوبی را پیش رودارد. که البته با توجه به واقعیات موجود این یک فرضیه ذهنی واتوپیائی نبودچراکه نحوه یارگیری جوانان به گونه ای بود که یک تیم کامل روی نیمکت ذخیره هاداشت.

مجموعه جوانان سوای بازیکنان، ازیک زمین اختصاصی هم برخوردار بودندکه خیلی ازتیمها آنرانداشتندوازنبودش رنج می بردند. البته به کیفیت زمین کاری نداریم اماهمینکه یک تیم بداندکه روزهای تمرین درکجا بایدجمع شودوکدام جای مشخص تمرین کنداین خود یک حسن است که می بایست به بهترین نحوی ازآن استفاده می کردیم. مشکل بزرگ جوانان مثل خیلی ازتیمهای دیگر نبودامکانات مالی بودکه این امر بسیارمهم است ولی درکسب نتایج تیم تأثیرگذارنیست که اگر چنین بود تیمهائی مثل همیاری ،ایثارگران ونویر هم بایدمانند ما نتیجه می گرفتند.شما به تیمهای نویروهمیاری نگاه بکنیدبااینکه سابقه بسیارکوتاهی درلیگ استان دارندولی همیشه یکی ازمدعیان هستند .

اکنون ما شمارا به یاری طلبیده ایم تا به ما بگوئید که عوامل ناکامی جوانان درنیم فصل اول چه بوده است؟ تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 10:13 | نویسنده : موسوی |

پیروزی پرگل نوجوانان وشکست جوانان

پیروزی پرگل نوجوانان وشکست جوانان

عصرروز جمعه درورزرشگاه امام خمینی تولم شهر ابتدا دوتیم نوجوانان شهرداری تولم شهر واتحادآبکنار به مصاف هم رفتندکه این دیدار بانتیجه 5 بر2 به سود نوجوانان به پایان رسید. نوجوانان دراین بازی موفق شدنددرهمان نیمه اول کارحریف را با4 گل عرفان طالب حسینی (2گل)–امیرعزتی وعلی اسماعیلی یکسره کنند. آنها برخلاف نیمه اول که یک بازی تک ضرب وبدون نقص را به نمایش گذاشتنددرنیمه دوم خیلی زود اشباع شدندورو به بازی احساسی آوردندکه دراین نیمه تنها موفق شدند یکبار توسط علی اسماعیلی دروازه حریف را بازکنند. نوجوانان بااین پیروزی باید روزچهارشنبه به مصاف حریف رودسری خود بروندکه امیدواریم ازآن بازی هم سربلند بیرون بیایند.

اما دردیدار دوم دوتیم جوانان شهرداری  تولم شهر وشهرداری ماسال درمقابل هم صف آرائی کردندکه این دیدار برخلاف تصور خیلی از کارشناسان که می پنداشتندتولم شهری هابه راحتی ازسدحریف ماسالی خود خواهندگذشت چنین نشد وجوانان شهرداری باارائه یک بازی بسیارضعیف درهمان 17 دقیقه اول دوبار دروازه خودرا گشوده دیدند. تغییرات وسیع درترکیب تیم واستفاده ازبازیکنان غیرتخصصی درپستهای مختلف ونیمکت نشینی کاپیتان سهند وبشیرجهاندیده وعلی لادمخی نژادکه هرگاه به میدان رفتندبا تمام وجود بازی کردند وهمچنین بازی عارف گلپروردردفاع راست ، محمدموسی پوردرپست هافبک دفاعی!!! شایدیکی ازچنددلیل بدبازی کردن تیم جوانان دراین روز باشدکه مطمئنیم علی زمانی برای همه این تغییرات حتماً دلیل قانع کننده ای هم خواهدداشت.البته نبایدازافت شدیدسجادطالش آرمان اقاجانپور وپرهام اله پور نیزبی تفاوت بگذریم که این هرسه درحدواندازه خود ظاهرنشدند.

جوانان بااین شکست از11 بازی صاحب 15 امتیاز شدواین باتوجه به کیفیت بازیکنان جذب شده این تیم آماربسیارضعیف ونگران کننده ای است. امیدواریم کادرفنی ودررأس آن علی زمانی  برای نیم فصل دوم فکر عاجلی برای این تیم نموده وتدبیردیگری بیندیشند.   

 تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 8:20 | نویسنده : موسوی |

جمعه برگزارمی گردد: اولین بازی نوجوانان وآخرین بازی نیم فصل اول جوانان

جمعه برگزارمی گردد: اولین بازی نوجوانان وآخرین بازی نیم فصل اول جوانان

ورزشگاه امام خمینی تولم شهر روزجمعه شاهدیک روز بسیارشلوغ خواهدبود. چراکه هردوتیم شهرداری تولم شهر دراین روز به میدان خواهند رفت.ابتدا تیم نوجوانان بایددرساعت 12 اولین بازی خودازسری مسابقات لیگ دسته اول گیلان را برابرتیم اتحادآبکناربرگزارکند. هرچندزمان برگزاری این بازی به دلیل رعایت نکردن برنامه غذائی تیمها مناسب نیست ولی نوجوانان عزم خودرا جزم نموده اند تادراین دیدار شایستگی های خودرا همچون جوانان به رخ حریفان بکشند. مانیز مثل همه علاقمندان منتظریم تاببینیم نوجوانان دراین 7 ماهی که ازتمرینات وآماده سازی آنها می گذردچه دستاوردی را دراین بازی به ارمغان خواهندآورد.

برای نوجوانان هادی نژاددردرون دروازه یکی ازستونهای اصلی تیم به حساب می آید.هادی نژادبرای نشان دادن توانائی های خوددراین بازی لحظه شماری می کند. اواگر اسیرجو وشرایط بیرونی بازی نشود می تواند مرداول میدان جمعه باشد. حسین شیعه نژادرهبرخط دفاع نوجوانان کلیدی ترین نقش را باید دراین مسابقه ایفاکند.حسین دربازیهای دوستانه بسیارعالی نقش خودرا عمل کرده اکنون بایددیدکه دریک بازی رسمی می تواندتوانائی فنی اش را به منصه ظهور برساند. رضا رمضانی وعرفان طالب حسینی درمیانه میدان دوبازوی قدرتمندشهرداری هستند.هردوتجربه بازی درلیگ فصل قبل رادارندوبایدتجربیات خودرا دراختیاربازیکنان کم تجربه قراردهند. امیدورایم این پازل جدیدکه نسبت به لیگ فصل قبل تغییرات اساسی داشته بتواند درکنار هم کامل کننده یکدیگر باشند.

همچنین روز جمعه وازساعت 14 تیم فوتبال جوانان شهرداری باید درآخرین بازی نیم فصل اول به مصاف شهرداری ماسال برود. جوانان که درهفته قبل علیرغم برتری بی چون چرا نتوانستند بیشترازیک امتیازازلاهیجان کسب نمایند آماده شده اند تا ضمن شکست ماسالیها با 18 امتیاز نیم فصل اول را به پایان برسانند.تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 11:46 | نویسنده : موسوی |

چراسجادطالش گل نمی زند

چراسجادطالش گل نمی زند

بیشک سجادطالش نامی ست شناخته شده دراستان گیلان . آقای گل دودوره لیگ نوجوانان وجوانان ،.غزال تیزپای فوتبال گیلان که می تواند براحتی ازهرمدافعی عبور کند.پسری که می تواند باچشم بسته گل بزنداما این سجاد اینروها گل نمی زند.بسیار عصبی نشان می دهد. تمرکز لازم راندارد. حتی پنالتی ها را هم  گل  نمی کند. گل نزدنهای او قبل ازآنکه تیم وکادرفنی را ناراحت کندباعث آزار ورنجش خوداوشده است. علی زمانی بسیارنگران شرایط سحاداست نه به این خاطر که افت او باعث عدم نتیجه گیری باشگاه گردیده بلکه به این دلیل  که احساس می کند این شرایط بسیارسخت روحی وروانی این پسرخوب راازپای درآورد.همه ما امروز نگران وضعیت این پدیده دوست داشتنی فوتبال استان هستیم .دراین راستا کسی که می تواند بیشترین کمک را به سجادبکندخودسجاداست. هیچکس بهتر ازاو نمی تواند این شرایط سخت روحی راتغییردهد. سحادباید مواظب کسانی  باشدکه درقالب دوست سعی دارنداورا ازاهداف مقدسش دور کنند.این افرادگاهی درلباس همبازی ،گاهی درلباس همسایه ، گاهی درلباس حتی افراد فامیل ممکن است به انسان نزدیک شوند.بنابراین برای سجادکه اولویت اصلی اش فوتبال است باید آسان باشدگدشتن ازهمه این دامها...

امیدواریم سجادرابازهم درروزهای اوج همچون گذشته ببینیم  تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 10:13 | نویسنده : موسوی |

روزی که میزبان آرزو می کردبازی تمام شود

روزی که میزبان آرزو می کردسوت پایان بازی به صدادرآید!

هیچگاه فوتبال لاهیجان را تااین حد تسلیم پذیرندیده بودیم . آنها درزمین خود بارها آرزو می کردندکه وقت بازی هرچه سریعتر تمام شود تا به یک امیتازکسب شده درزمین خودافتخارکنند. به جرات می توان گفت که 85 دقیقه تولم شهری ها درزمین حریف خیمه زده بودندکه سهم این 85 دقیقه برتری تنهایک گل برای آنها بود. آنها دراین روز آنقدربدشانس بودندکه حتی پنالتی سحادطالش هم به گل تبدیل نشد. بیش از 12 موقعیت تک به تک و5 شوت به دروازه هیچکدام راه به دروازه پیدانکرد.وتنها یکبار موفق شدندبا همکاری پرهام اله پور وآرمان آقاجانپور دروازه حریف لاهیجانی خودرا توسط آرمان آقاجانپور بازکنند. فشارشهرداری دراین روز آنقدرزیادبودکه میزبان هرلحظه آرزومی کردسوت پایان بازی به صدادرآید.تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 8:21 | نویسنده : موسوی |

جدال دوهمنام را چه کسی خواهدبرد.

جدال دوهمنام را چه کسی خواهدبرد؟

عصرفردا دوتیم فوتبال شهرداری لاهیجان وشهرداری تولم شهر ازهفته دهم لیگ برترجوانان درورزشگاه تختی لاهیجان به مصاف هم خواهندرفت. جدال این دوتیم ازاین حیث می تواندجذاب باشدکه هردوتیم برای رسیدن به بالای جدول حاضرنیستنددراین بازی امتیازی را ازدست بدهند. وجه مشترک هردوتیم فراز ونشیبی هست که تاپایان هفته نهم داشته اند.

علی زمانی  دراین هفته به منظورآماده ساختن تیم خود یک دیدار سخت ونفسگیردوستانه را باجوانان دخانیات برگزارکرده وامیدوار است دراین بازی بتواند مردان خودرا وادارنمایدباهمان انگیزه ای که دربرابردخانیات به میدان رفتنددراین بازی نیزبا انگیزه بالا به میدان بروند.

مردانی که می توانند فردا سرنوشت بازی را رقم بزنند:   

 تاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 8:35 | نویسنده : موسوی |

جدول لیگ برتر حوانان گیلان تاپایان هفته نهم

ردیف

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

1

ایثارگران كوثر

9

6

2

1

20

8

20

2

همیاری سیاهكل

9

6

2

1

12

4

20

3

 نویر انزلی

9

4

4

1

13

6

16

4

كادوس ماسال

9

4

3

2

11

5

15

5

شهرداری تولمشهر

9

4

2

3

16

13

14

6

شهرداری انزلی

9

4

0

5

10

18

12

7

شهرداری ماسال

9

2

5

2

9

9

11

8

كشاورز لشت نشا

9

3

2

4

10

19

11

9

شهرداری لاهیجان

9

3

1

5

10

10

10

10

شاهین

9

2

3

4

8

11

9

11

پرسپولیس

9

1

3

5

8

14

6

12

بنادر و دریانوردی

9

1

1

7

9

19

4تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 8:55 | نویسنده : موسوی |

شکست دخانیات درزیباترین بازی دوستانه

شکست دخانیات درزیباترین بازی دوستانه

عصردیروز دوتیم فوتبال جوانان دخانیات که درلیگ برتر کشور حضور داردوتیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر درورزشگاه تولم شهر به مصاف هم رفتندکه تیم فوتبال شهرداری موفق شدباتک گل سحادطالش این بازی را به سودخودبه اتمام برساند. این دیدار که زیباترین بازی دوستانه لقب گرفت محکی بودبرای پی بردن به نقاط ضعف وقوت دوتیم که مطمئنیم مربیان خوب دوتیم یعنی حجت منفرد وعلی زمانی به اهداف خوددراین بازی دست پیداکردند.

شهرداری دراین بازی ازدوبازیکن جدیدخودرونمائی کردکه هردو موفق شدندنمره قبولی بگیرند. همچنین دخانیات که می بایست روزپنجشنبه دراردبیل به میدان برودبه خوبی توانست نفرات خودرا محک بزندتا دراردبیل بادست پربه میدان برود. برای دخانیات که نماینده شایسته  استان مادرلیگ برترکشور است آرزوی پیروزی دربازی روز پنجشنبه را می نمائیم. تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 8:18 | نویسنده : موسوی |

دیدار دوستانه جوانان دخانیات * شهرداری تولم شهر

دیدار دوستانه

جوانان دخانیات  

شهرداری تولم شهر

به دعوت تیم فوتبال باشگاه شهرداری تولم شهر عصرفردا تیم فوتبال جوانان دخانیات میهمان این تیم درزمین ورزش تولم شهر خواهدبود. این دیداربرای هردوتیم بسیاربااهمیت خواهدبودچراکه تیم دخانیات بایددرروز پنچشنبه به مصاف تیم شهرداری اردبیل دراین شهر برود وشهرداری تولمشهرهم بایددرروزجمعه درورزشگاه تختی لاهیجان باشهرداری این شهر دیدار کند. امیدواریم شاهدبازی جذابی ازهردوتیم باشیم.تاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393 | 13:21 | نویسنده : موسوی |

ژنرالی که تاریخ مصرفش بهمراه شوالیه های پیرش به اتمام رسید

ژنرالی که تاریخ مصرفش بهمراه شوالیه های پیرش به اتمام رسید

درفوتبال این مرزوبوم تادلتان بخواهدژنرال -موشک -هلی کوپتر-شوالیه داریم . القابی که گاهاً توسط ژورنالیستهای نان به نرخ روز خوربه بعضی ازبازیکنان ومربیان داده می شود. متأسفانه این روندچاپلوسی تابدانجارسیده که بعضی ازمربیان وبازیکنان لیگ برتری  ماخواب نماشده اندو برای خود خدم وحشم استخدام کرده وهرکدام چندین وچندملیجک وبله قربان گو دارند. پهلوان پنبه های لیگ برتری ما که کاریکاتورامثال رونالدو ومسی هم نمی شوندخوشبختانه یادگرفته اند که فوتبال را دربیرون اززمین  خوب بازی کنند. هنر آنها ماشین بازی - زمین بازی -قالتاق بازی ست .فوتبال را ازسرتفنن بازی می کنند. وچنین است که می بینیدبا احساسات میلیونها هوادار بازی می کنند وککشان هم نمی گزد.آنها فراموش کرده اند که وارثان مظلومی ها -روشن ها-دانائی فرها -حجازی ها -کلانی ها وبهزادی ها هستند. مردانی که تنها لقب برازنده شان سرطلائی وپاطلائی بود. مردانی که هیچگاه خودرا به زروسیم نفروختندوبااشک ولبخندهزاران هوادار معامله نکردند. مردان متعصب ووفادارکه فوتبال مارا تاسطح قهرمانی آسیا وحضوردرالمپیک ومیادین جهانی رهنمون ساختندبی آنکه دیناری مواجب دنیوی ازکسی طلب کنند وجالب اینجاست که اکنون همان افتخارآفرینان دیروز دربدترین شرایط معیشتی به سرمی برندبی آنکه کسی بخواهددرب خانه شان را به صدا درآورد.

همه اینها را به این دلیل نوشتم که روز پنجشنبه دلم گرفت وقتی دیدم فلان مدافع میلیاردی تیم آبی قادرنبود یک استارت 10 متری بزندوخیلی راحت مثل یک لیوان آب خوردن اجازه داددروازه تیمش بازشود. به این دلیل نوشتم که مدافع چپ ملی پوشش قادرنبود ازپس یک کنترل ساده توپ بربیایدولی میدانم که بازهم جایش درتیم ملی بازخواهدبود. به این دلیل نوشتم که هافبک پرمدعایش ( که بعداز هرباخت وبرد بجای پرداختن به نقاط ضعف وقوت تیمش مصاحبه می کندکه اگر پولم را ندهند می روم ) عرضه دادن دوعددپاس سالم رانداردولی همچنان تیتر اول جرایدمعلوم الحال است. وبه این دلیل نوشتم که مربی تاریخ مصرف گذشته اش بجای قبول شکست واعتراف به ناتوانی فنی ،عالم وآدم را مقصر باخت تیمش می داندجز تاکتیکهای علی اصغری اش را !!!

ومی خواهم بگویم که آقایان ژنرالها و شوالیه ها باداشتن شما این فوتبال ازحضوردرخیلی ازمیادین جهانی والمپیکی محروم شده است.لابدمسئولین فوتبالی ماخواهندگفت :بی خیال المپیک ومیادین جهانی ژنرالها وشوالیه ها را عشق است!!!تاريخ : شنبه هشتم آذر 1393 | 12:45 | نویسنده : موسوی |

یاد ایامی که شایدهیچوقت تکرارنشود

یاد ایامی که درگلشن ...

شایدهیچوقت تکرارنشود

شاید درنگاه اول خیلی ها فکرکنندکه این تیم یکی ازتیمهای حاضردرلیگ برترکشوراست یا تیمی ست که حتماً درلیگهای دسته سه یادسته دو کشوربازی می کند.نه باور کنیداین تیم شهرداری تولم شهر است واینجا هم لیگ برترگیلان است. لباس گرم این بچه ها محصول جیب گرم مدیر این باشگاه درهمان سالها بودکه اکنون به دلیل عدم توانائی مالی مجبوراست دراین هوای سرد شرمنده بازیکنانش باشد. آیا هیچ مسئولی دراین هوای سرد به خوداجازه می دهدیک توک پا بیرون بیایدوسری به زمین فوتبال بزندولرزیدن بچه های مردم را که  فقط به عشق فوتبال می آیندباچشمان خودببینند.

آیا دراین کشورآنقدرفقیریم که قادرنیستیم همین امکانات اولیه را برای بچه های معصوم خودفراهم کنیم .یعنی دراین کشور هیچ ریخت وپاشی نداریم .یعنی ریال به ریال پول این کشور باحساب وکتاب هزینه می گردد؟

آیا قدرت خرید مردم را آنقدربالا برده ایم که اکنون انتظارداریم که هزینه تحصیل وورزش فرزندان خودرا که هزینه ای سرسام آور برای خانوارهای کم درآمداست ازجیب پرداخت کنند؟؟؟تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 8:5 | نویسنده : موسوی |

پیروزی شیرین شهرداری دردقیقه 4+90

پیروزی شیرین شهرداری دردقیقه 4+90

عصردیروز وازهفته نهم رقابتهای لیگ برتر جوانان دوتیم شهرداری تولم شهر وکادوس ماسال درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتند. هردوتیم بازی هجومی را دردستورکارخودقرارداده بودند. شهرداری نسبت به بازی قبل تغییراتی را درترکیب خودبوجودآ؛ورده بود. آنها ازسیستم 3-3-4 دراین بازی استفاده کردندوتوانستندمیانه میدان را ازحریف قدرتمندخودبگیرند.جنگندگی بی امان ماهان رجبی وآرمان فالیزکار سبب شدکه کادوس دراین بازی رو به بازی مستقیم بیاوردوبااستفاده ازمهاجم سرعتی خود خط دفاعی شهرداری را آزاردهد.اما حضور دومدافع آماده دروسط یعنی مبصر ومصطفی شریعت دوست باعث شدتا نقشه کادوس عملی نشود .کادوسیها درمعدوددفعاتی که موفق شدندازخط دفاع حریف بگذرندبا مانع بزرگی بنام هومن رایقی دروزاه بان آماده این روزهای شهرداری مواجه می شدند.

این دیدار علیرغم موقعیتهای بسیاری که  هردوتیم خلق کردندتادقیقه 94 گلی دربرنداشت تااینکه آرمان آقاجانپورمهاجم آماده شهرداری موفق شد دردقیقه 94 ازروی یک ضربه ایستگاهی تماشائی دروازه میهمان ماسالی را بازکندتا آه ازنهادماسالیها بلندشود.

آرمان آقاجانپورزوج طلائی سجادطالش درخط حمله شهرداری

 

نتایج سایردیدارهای هفته نهم

شهرداری انزلی 1 پرسپولیس رشت 0

شاهین رشت  1 همیاری سیاهکل 2

شهرداری لاهیجان 1 ایثارگران کوثررودبار 2

شهدای نویرانزلی 0 کشاورزلشت نشا 0

شهرداری ماسال 0 بنادردریانوردی انزلی 2تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 7:27 | نویسنده : موسوی |

آقای خصوصی نفسهای باشگاه شهرداری تولم شهر به شماره افتاده است

آقای مهندس خصوصی

نفسهای باشگاه شهرداری تولم شهر به شماره افتاده است!

اززمان حضور مهندس خصوصی نماینده محترم مردم شهرستان صومعه سرا درتمرین تیم شهرداری تولم شهر دقیقاً 25 روز می گذرد. ازآن زمان تاکنون هیچ اتفاقی ازحیث حل مشکلات مالی این باشگاه رخ نداده است. آنهائی که ازنزدیک مسائل این باشگاه را دنبال می کنندمی دانندکه این باشگاه یکی ازحساس ترین دوران فعالیت خودرا پشت سرمی گذارد.تیم جوانان این باشگاه درکوران مسابقات لیگ دسته برتر گیلان است ونوجوانان این باشگاه هم ازروز 5 آذر مسابقاتش شروع خواهدشدواین درحالیست که هنوز این باشگاه درتأمین هزینه های سرسام آورتیم جوانان خود مانده است. متأسفانه علیرغم همه وعده هائی که توسط شهردارمحترم واعضای شورای اسلامی شهر درخصوص حل مشکلات مالی باشگاه داه شده است هنوزهیچ اتفاق خاصی نیفتاده وهمچنان کمکها قطره چکانی داده می شود.

باتوجه به حساسیت موضوع وضرورت حفظ وبقاء این باشگاه برای آخرین بار ازآقای مهندس خصوصی نماینده محترم شهرمان که ازنزدیک مشکلات این باشگاه را دیده می خواهیم که تا دیرنشده به کمک این باشگاه که نماینده شهرستان صومعه سرا درلیگ استان است بشتابند.

http://seyghalandl.ir/images/77705528792871930123.jpgتاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 11:41 | نویسنده : موسوی |

هفته نهم لیگ برتر جوانان

هفته نهم لیگ برتر جوانان

شهرداری تولم شهر     با     کادوس ماسال

شهرداری ماسال    با      بنادردریانوردی انزلی

شهرداری بندر انزلی      با    پرسپولیس رشت

شهرداری لاهیجان       با    ایثارگران کوثررودبار

شاهین رشت          با        همیاری سیاهکل

شهدای نویرانزلی      با        کشاورز لشت نشا

 

بازیهاروزجمعه مورخه 93/8/30 رأس ساعت 14 برگزار خواهدشد.تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 | 8:15 | نویسنده : موسوی |

ماهان رجبی :جوانی که درمیانه میدان شهرداری خوش می درخشد.

ماهان رجبی :جوانی که درمیانه میدان شهرداری خوش می درخشد.

به جرات می توان گفت که امروز یکی ازکلیدی ترین مردان خط هافبک شهرداری تولم شهر کسی نیست جز ماهان رجبی . او دراین 8 هفته ثابت کردکه روندرو به رشدی را طی می کند. ماهان بیش ازآنکه به حواشی فوتبال فکر کندواردمتن آن شده ومی خواهدباپرداختن به متن فوتبال به آرزوهای خوددراین رشته پرطرفدار جامه عمل بپوشاند. ماهان که سابقه حضور درداماش گیلان رانیزباخودداردمی رودکه آرام آرام تبدیل به یک بازیکن شش دانگ شود. ازویژه گیهای این بازیکن جوان جنگندگی اوست که باغنای بالای تکنیکی که دراو سراغ داریم اورا تبدیل به یک بازیکن تاکتیک پذیردرمیانه میدان نموده است. ماهان قدرت شوتزنی بسیاربالائی داردکه درصورت نزدیک شدن به پشت محوطه جریمه حریف می تواندتورهردروازه ای را به لرزه درآورد.برای ماهان آرزوی روزهای بهتری را می نمائیم .تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 7:22 | نویسنده : موسوی |

ایثارگران برنده بازی شش امتیازی

ایثارگران برنده بازی شش امتیازی
عصردیروز دوتیم ایثارگران کوثررودبار وشهرداری تولم شهر درورزشگاه سردارجنگل رشت به مصاف هم رفتندکه ایثارگران موفق شدباگل دقیقه 68 شماره 11 خوداین دیدار رابانتیجه 1 برصفربه سودخودبه پایان برساندوبا17 امتیاز بهمراه همیاری سیاهکل درصدرحدول قراربگیرد.ایثارگران دراین بازی برخلاف بازیهای گذشته خود ازتاکتیک بازی مستقیم استفاده کردوباارسال توپهای بلندبارها مهاجم سرعتی خودجوادعلیپور را صاحب موقعیت کردکه این مهاجم نتوانست دروازه شهرداری را بازکند. انها همچنین درنیمه اول صاحب یک ضربه پنالتی شدندکه شوت محکم بازیکن ایثارگران پس ازبرخورد به تیرافقی به زمین برگشت. شهرداری نیز توسط سجادطالش دوموقعیت تک به تک را ازدست داد. درحقیقت باید گفت زیباترین بازی لیگ را که موقعیتهای بسیاری درآن به چشم می خوردراایثارگران برد.تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 7:8 | نویسنده : موسوی |

تقابل وجدال اين دوبازيكن ديدني خواهدبود

تقابل وجدال اين دوبازيكن ديدني خواهدبودجدال اين دوبازيكن برسرگشودن دروازه ها بسيارديدني وجذاب خواهد بود .سجادطالش ازشهرداري تولم شهر وجوادعليپور ازايثارگران كوثررودبار .

((عكس جوادعليپورازوبلاگ فوتبال جوانان گيلان مي باشد))تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 | 8:9 | نویسنده : موسوی |

جمعه ورزشگاه سردار جنگل : ایثارگران رودبار -شهرداری تولم شهر

جمعه ورزشگاه سردار جنگل : ایثارگران رودبار -شهرداری تولم شهر

ازسری مسابقات لیگ دسته برتر جوانان گیلان وازهفته هشتم ، روزجمعه شهرداری تولم شهر میهمان تیم ایثارگران کوثررودبار است. جدالی که می تواند گل سرسبدبازیهای لیگ باشد. این دیدار درواقع تقابل بازیکنانی ست که اکثریت آنها فصل قبل درکنارهم تحت عنوان تیم نوجوانان دخانیات بازی می کردند. حضوردوگلرن تراز اول هم در این دوتیم می تواند به جذابیتهای این بازی بیفزاید. دریک طرف سجادطالش ودرطرف دیگر جوادعلیپور .
این دوتیم فصل قبل دوبار به دیدار هم رفتندکه حاصل کارشان دومساوی بیشترنبود .اما دراین فصل به دلیل عدم فاصله گرفتن باصدرجدول  هیچکدام ازاین دوتیم به مساوی راضی نیستند.
ایثارگران بامربیگری سیدعلی محمدی باشناخت کامل ازشهرداری پا به این میدان می گذارد.آنها که تماشاگر وپژه دیدار شهرداری وکشاورز لشت نشابودندبه خوبی ازنقاط قوت وضعف شهرداری آگاهی دارند.همچنین علی زمانی نیزبا تیم ایثارگران بیگانه نیست وبه خوبی به روش این تیم آشناهست.او بازی ایثارگران را ازنزدیک دیده است وهمچنین چندین بار فیلم بازیهای ایثارگران را برای بازیکنان انالیز کرده است. این دوتیم یک  وجه مشترک دیگر هم دارند وانهم وجودمدافعین گلزن است.درتیم شهرداری مدافع قدبلنداین تیم یعنی بشیرجهاندیده موفق شده باضربات سر دوگل به ثمر برساند. سهیل حسنی نیزکه یکی ازمدافعین باهوش ایثارگران است اونیز بازدن دوگل درمحوطه جریمه بسیار خطرناک نشان داده است.
ما ازهمه دعوت می کنیم که زیباترین بازی لیگ را ازدست ندهند وروزجمعه ساعت 14 به ورزشگاه سردارجنگل رشت بیایندتاشاهداوج دیدارهای لیگ باشند. البته این درشرایطی هست که بازیکنان اسیرحساسیت این بازی نشوندوبه دورازهرگونه مسائل حاشیه ای گوش به فرمان دستورات تاکتیکی مربیان خودباشند.تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 7:27 | نویسنده : موسوی |

برنامه مسابقات هفته هشتم و نهم ليگ برتر جوانان فوتبال گيلان فصل94-93.

برنامه مسابقات هفته هشتم و نهم  ليگ برتر جوانان فوتبال گيلان فصل94-93. 

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان گيلان واحد مسابقات اين هيات برنامه مسابقات هفته هشتم و نهم ليگ برترجوانان فوتبال گيلان فصل94- 93 را اعلام كرد.

هفته ( 8 )  پنجشنبه   93/8/22  ساعت  14  :

پرسپوليس رشت – شاهين رشت

هفته ( 8 )  جمعه   93/8/23   ساعت  14  :

كادوس ماسال – شهرداري ماسال

بنادر دريانوردي – شهرداري انزلي

ايثاگران كوثر رودبار – شهرداري تولم شهر

كشاورز لشت نشاء– شهرداري لاهيجان

همياري سياهكل – شهداي نوير انزلي

هفته ( 9 )  جمعه  93/8/30  ساعت  14  :

شهرداري ماسال – بنادر دريانوردي انزلي

شهرداري تولم شهر – كادوس ماسال

شهرداري انزلي – پرسپوليس رشت

شهرداري لاهيجان – ايثارگران كوثر رودبار

شاهين رشت – همياري سياهكل

شهداي نوير انزلي – كشاورز لشت نشاء

 تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 11:49 | نویسنده : موسوی |

داماش باخت اما باورکنید شهرام شمس این تیم را به اوج می رساند

داماش باخت اما باورکنید شهرام شمس این تیم را به اوج می رساند

عصردیروز دوتیم جوانان شهرداری تولم شهر وداماش گیلان دیداری دوستانه را درزمین ورزشی تولم شهر برگزارکردندکه این دیدار پس از90 دقیقه تلاش بانتیجه 4 بر0 وباگلهای سجادطالش (2گل) ماهان رجبی وبازیکن تستی هرکدام 1 گل به سودشهرداری به پایان رسید.
این دیدار صرف نظرازنتیجه حاوی نکاتی قابل تأمل بود که جاداردمسئولین استانی توجه ویژه ای به آن نمایند. داماش که روزی جایگاه جوانان ونوجوانان استان درعرصه لیگ کشوربودامروزمتأسفانه دراثربی توجهی مسئولین استانی درحدلیگ زیرگروه استان سقوط کرده واصلاً هیچ مسئولی هم ککشان نمی گزد. اکنون شهرام شمس این مربی توانمنداستانی که سالها درتیمهای پایه دخانیات منشأ خدمات فراوان بوده باید یک تنه جور همه مسئولین را بکشد واین تیم را ازصفربه اوج برساند.
این داستان خنده دار فوتبال ماست. یک تیم یک مربی ویک مجموعه تلاش کنند تاسهمیه بگیرندوآنگاه سهمیه خودرا مجبور باشندبه دلیل بی کفایتی مسئولین به حراج بگذارندودوباره ازصفرشروع کنند.همان بلائی که نزدیک بود درفصل جدید برسردخانیات بیاید.
اکنون ما به مسئولین می گوئیم برادارن ودوستان دراینکه شهرام شمس این تیم را به قله خواهدرساندشک نکنیداما صادقانه بگوئید قراراست پس ازاوج گیری چه بلائی برسراین تیم ومربی باشخصیت او بیایدآیا بازهم حفره های زندگی تان را بافروش سهمیه پرخواهیدکرد؟؟؟!!!تاريخ : سه شنبه بیستم آبان 1393 | 7:29 | نویسنده : موسوی |

علیرضا لادمخی نژادمدافعی درخدمت تیم

علیرضا لادمخی نژادمدافعی درخدمت تیم

علیرضالادمخی نژادبیشک یکی ازمؤدب ترین وفنی ترین بازیکنان فصل جدیدشهرداری تولم شهر است. علیرضا مدافع چپ کلاسیک شهرداری که سابقه حضوردرتیم نوجوانان دخانیات رانیزدرکارنامه خوددارددرچندبازی اخیرثابت نموده که راه رسیدن به موفقیت را خوب یادگرفته است. او دربازی هم به مانند بیرون ازمسنطیل سبز آرامش خاصی دارد. .هیچگاه عجول ودست پاچه عمل نمی کند.قدرت شوت زنی او بسیاربالاست ودرچندنوبت اگر شانس بااو یاربود می توانست بهترین گلهای ازراه دور را بنام خودثبت کند. برای علیرضا روزهای خوبی را آرزو می کنیم .


علیرضا لادمخی نژادنفروسط درکنار حسن ثابت دیده می شودتاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 13:2 | نویسنده : موسوی |

شهرام شمس بهمراه جوانان داماش امروزمیهمان جوانان شهرداری تولم شهر

شهرام شمس بهمراه جوانان داماش امروزمیهمان جوانان شهرداری تولم شهر
تیم فوتبال جوانان داماش گیلان به سر مربیگری مرد خوش نام استان شهرام شمس امروز درتولم شهر میهمان شهرداری این شهر است. این دیدار دوستانه ازهرحیث می تواند جذاب وزیبا باشد. چون تعدادزیادی ازبازیکنان شهرداری تولم شهر، بازیکنان سابق شهرام شمس درتیم دخانیات گیلان بوده اند.تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 7:31 | نویسنده : موسوی |

پیروزی قاطعانه شهرداری باشلیکهای سنگین آرمان آقاجانپور

پیروزی قاطعانه شهرداری باشلیکهای  مرگبار
آرمان آقاجانپور

عصردیروز دوتیم شهرداری تولم شهر وکشاورزلشت نشاء درورزشگاه امام خمینی تولم شهر به مصاف هم رفتندکه این دیدارجذاب وتماشائی بانتیجه 3 بر1 به سود شهرداری به پایان رسید.
هردوتیم بازی هجومی را دردستورکارخودقرارداده بودند. کشاورز لشت نشا صرف نظرازجایگاه خود درجدول دراین دیداربازی زیبا وچشم نوازی را به نمایش گذاشت وبارها خط دفاع شهرداری را به زحمت انداخت .آنها درنیمه اول مثل شهرداری چندین موقعیت گل خودرا به دلیل درخشش فوق العاده هومن رایقی دروازه بان خوش استیل شهرداری ازدست داند وسرانجام دروازه خودرا دردقیقه 42 بازی روی ارسال زیبای علیرضالادمخی نژاد ازروی نقطه کرنر و باضربه سر بشیرجهاندیده مدافع قد بلندشهرداری گشوده دیدند. دوتیم نیمه اول را باهمین تک گل به رختکن رفتند. درنیمه دوم وباحضور پرهام اله پور شهرداری موفق شد چندین موقعیت گل خلق کند که هیچیک  ازاین موقعیتها راه به دروازه پیدا نکرد تااینکه آرمان آقاجانپور دردقیقه 74 روی پاس زیبای پرهام اله پور موفق شد باشلیکی تماشائی دروازه جریف را بازکند. شلیک آرمان آنقدرسنگین بودکه تور دروازه را پاره وداوردرابتدا به اشتباه ضربه آرمان رااوت اعلام که پس ازمشورت با کمک خودآنرا گل اعلام کرد. کشاورز که همه چیز را ازدست رفته می دیددست حملات انتخاری زدودردقیقه 87 مهاجم این تیم باهومن رایقی تک به تک شدکه رایقی چاره ای جز خطانداشت وداور ضمن اعلام پنالتی هومن را اززمین مسابقه اخراج کرد. شهرداری که هرسه تعویض خودرا انجام داده بود بشیرجهاندیده را دردرون دروازه قراردادکه این بازیکن نتوانست ضربه پنالتی را مهارکندوکشاورز به بازی برگشت . اما این پایان کارنبود .آرمان آقاجانپورکه دراین روز فوق ستاره میدان بود  درست 1 دقیقه پس ازگل حریف موفق شدبایک سوپرگل که ازوسط زمین شلیک کرده بود برای بارسوم دروازه کشاورزرابازکند. تااین دیدار پرافت وخیز بانتیجه 3 بر1 به سودشهرداری به پایان برسد.
((سایرنتایج ))

شهرداری ماسال 3 - 2 شهرداری انزلی 

               شاهین رشت 2 - 2 بندردریانوردی انزلی 

شهدانویرانزلی 2 - 1 پرسپولیس رشتآقاجانپور ستاره بی چون چرای بازی دیروز

* تماشاگر ویژه :
سیدعلی محمدی سرمربی مطرح  باشگاه ایثارگران کوثررودباربهمراه چندتن ازبازیکنان خود تماشاگر ویژه این بازی بودند.تاريخ : یکشنبه هجدهم آبان 1393 | 7:34 | نویسنده : موسوی |

قول آقای شهردار وبازگشت آرامش موقت به تیم

قول آقای شهردار وبازگشت آرامش موقت به تیم
پس ازچندروز بحرانی که درباشگاه شهرداری تولم شهر به واسطه مشکلات عدیده مالی بوجودآمده بود سرانجام طی نشست مشترک مدیرعامل باشهردارکه درروز پنچشنبه اتفاق افتاد آقای مهندس لاجوردی قول دادندکه باکمک آقای مهندس خصوصی واعضای شورای شهر مشکلات را ازسرراه باشگاه بردارندتا دوتیم فوتبال این باشگاه باآرامش خاص درمسابقات حضور داشته باشند. درهمین رابطه تیم فوتبال جوانان این باشگاه امروزباانگیزه دوچندان به دیدار تیم کشاورز لشت نشاء خواهدرفت تا پس ازپشت سرگذاشتن چندروز بحرانی بافوتبال زیبای خودشان نوید روزهای خوش آینده را به علاقمندان بدهند. همچنین علی زمانی سرمربی تیم جوانان اعلام نمود که تیم جوانان امروز باتمام قوا درمقابل حریف صف آرائی خواهدکرد وبه چیزی جز پیروزی فکر نخواهندکرد.تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 11:18 | نویسنده : موسوی |

معوقه هفته ی هفتم لیگ برتر جوانان استان گیلان

معوقه هفته ی هفتم

لیگ برتر جوانان استان گیلان 

شنبه 93/8/17 ساعت 14


شهرداری ماسال**********شهرداری انزلی

( مکان بازی : ورزشگاه شهید محبی ماسال )

شاهین معلولین رشت *********بنادرودریانوردی انزلی

( مکان بازی : ورزشگاه معلولین رشت ) 

شهرداری تولم شهر***********كشاورز لشت نشاء

(مکان بازی : ورزشگاه امام خمینی ( ره ) تولمشهر )

شهدای نویر انزلی ************پرسپولیس رشت

( مکان بازی : ورزشگاه شهدای نویر انزلی )تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 | 8:46 | نویسنده : موسوی |

شهادت امام آزادگان حضرت حسین ابن علی را به تمام دوستداران آن امام همام تسلیت وتعزیت عرض می نمائیم .

شهادت امام آزادگان حضرت حسین ابن علی را به تمام دوستداران آن امام همام تسلیت وتعزیت عرض می نمائیم .
عکس های ماه محرم

((باشگاه شهرداری تولم شهر ))تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 8:22 | نویسنده : موسوی |

ناگفته های باشگاه شهرداری تولم شهر

ناگفته های باشگاه شهرداری تولم شهر

 

به زودی

 

اززبان مدیرعامل

 تاريخ : شنبه دهم آبان 1393 | 12:30 | نویسنده : موسوی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.