بازی نیمه تمام راشهرداری برد

عصردیروز دوتیم شهرداری تولم شهر وبندردریانوردی انزلی دریک دیدار دوستانه به مصاف هم رفتندکه این مسابقه تادقیقه 75 درحالیکه شهرداری 3 بر2 ازحریف پیش بودبیشترادامه پیدانکرد وتیم بندردریانوردی به دلیل درگیری لفظی دوبازیکن درداخل زمین تیم خودرا اززمین مسابقه بیرون کشید.شایداگر محمدی سرمربی تیم بندردریانوردی دراین بازی حضورپیدامی کردکاربه اینجا نمی کشید .درهرصورت بیرون کشیدن یک تیم دربازی دوستانه اززمین مسابقه  رفتارپسندیده ای نیست .امیدواریم دیگر شاهد اینگونه موارددرزمین های فوتبال نباشیم . برای شهرداری دراین روز : دانیال میرزائی ازروی نقطه پنالتی - سجادطالش وپرهام اله پور گلزنی کردند.تاريخ : پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 8:37 | نویسنده : موسوی |

دردنامه علی زمانی خطاب به بازیکنان ومسئولین باشگاه

باسلام دوست دارم این مطلب راتمام بازیکنانم بخوانند.بعدازبازی با تیم همدان واشتباهات وحشتناک بازیکنانم ونتیجه بسیاربد نمیدانستم بایدناراحتی خودم را فریادبزنم یافقط بگویم بچه ها خسته نباشید...که درنهایت با کمال درد وفشار روانی به بازیکنانم خسته نباشید گفتم ورفتم.الان چندروزدارم فکر میکنم چراتیم من خیلی راحت به باخت توزمین خودش رضایت دادوحتماتعدادی از شماها میگویید برزیل هم توکشورش 7 گل ازآلمان خورداما بایدبدانید که بدترین برزیل تمام دوران ازآلمان  7گل خورد ازآلمانی که قهرمان جهان شدوتیمی که به زعم همه کارشناسان دنیابهترین تیم جهانست و...

اماتیم من ادعای قهرمانی داردولی کوجکترین نشانی ازتیم قهرمان درچهره این بچه ها دیده نمی شود. آنهاحتی ازاحترام گذاشتن ساده به یکدیگرعاجزندچه رسدبه قهرمانی در لیگ...متاسفانه99/.بازیکنان قدیمی تیم من فکر میکننددیگرنیازی به یادگیری ندارندوبازیکنان جدید هم فکرمیکنند ازبارسا به رئال آمده اند وبجای بازی فقط درحال ژست وخودنمائی میباشند.ونمیتوانند بفهمند که به کجا وبرای چه آمده اند؟

اوایل انتخاب این بچه ها فکر میکردم وزن شخصیتی تیم من برای درک مسائل درسال جاری بسیار بالاست ولی در کمال تعجب اینروزهامیبینم این تیم برای بزرگ شدن خیلی زمان میخواهد وتاتیم شدن فاصله زیادی دارد...من نه ترس دارم ونه نگران چیز خاصی هستم اما2موضوع طی سالیان متمادی کارکردن درفوتبال ذهن  مرامشغول کرده1-بااین بازیکنان بی تفاوت وخودخواه امسال مجموعه باشگاه به هدفش نخواهدرسید.2-اگر این جماعت رویه ورفتار خودرا تغییرندهند آیا دراین مقطع تصمیم جدی وجدیدی را بایداخذنمایم ؟ تصمیمی که شاید به مذاق خیلی ها خوش نیایداما برای حفظ شخصیت خودوباشگاه درصورت عدم تغییررفتار این جماعت خودخواه وخودبزرگ بین ناچار به اتخاذ آن خواهم شد. هرچه هست بایدبطورجدی ابتداازطریق این وب سایت به همه بازیکنان اعلام نمایم دیگر بی تفاوتی .بی خیالی .خودخواهی . کاهلی وسستی وبی احترامی به یکدیگروکادرومدیریت وحرف اضافه زدن بجای عمل را بنده به هیچ عنوان نخواهم پذیرفت وبه شدت باآن برخورد خواهم کرد.

البته حرفهای زیادی بامسئولین باشگاه ودررأس آن جناب مهندس لاجوردی شهردارورئیس محترم هیئت مدیره  باشگاه دارم که این خود داستان جداگانه ایست که در صورت لزوم به اطلاع همه خواهم رساند.

حق نگهدارتان علی زمانی سرمربی تیم فوتبال جوانان باشگاه شهرداری تولم شهرتاريخ : پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 7:28 | نویسنده : موسوی |

برنامه دیدارهای تدارکاتی جوانان ونوجوانان

تیمهای فوتبال جوانان ونوجوانان درهفته جاری به منظور آماده سازی خوددیدارهای تدارکاتی به شرح ذیل برگزار خواهندکرد

نوجوانان رودپیش  بانوجوانان شهرداری تولم شهر  دوشنبه ساعت 17 عصرزمین فوتبال رودپیش

جوانان شهرداری تولم شهر باجوانان بندرودریانوردی انزلی چهارشنبه ساعت 17 عصرورزشگاه تولم شهر

نوجوانان شهرداری تولم شهر بانوچوانان فجر شهید محسنی پنجشنبه ساعت 17 عصرورزشگاه تولم شهرتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 10:20 | نویسنده : موسوی |

نتیجه راهمدان برد فوتبال را شهرداری 

تیم فوتبال جوانان شهرداری عصردیروز دریک دیدار سخت ونفسگیر برابرتیم فوتبال بزرگسالان بوعلی همدان قرارگرفت وموفق شد صرف نظراز نتیجه بدست آمده فوتبال بسیار هماهنگ وزیبائی را ازخودنشان دهد. جوانان شهرداری که اکثریت بازیکنان آن به تازگی ازرده سنی نوجوانان به جوانان آمده اندتوانستند 90 دقیقه باارائه یک فوتبال هدفمند وتک ضرب بارها تاآستانه فروریختن دروازه حریف پیش روندکه به دلیل کم تجربگی بازیکنان ، بیشترموقعیتهای آنان به ثمرنرسید. این درست که شهرداری دربازی دیروز با ناهماهنگی هائی دربعضی ازخطوط بازی ازجمله عدم هماهنگی درخط دفاع مواجه بود،  لیکن اعتقادداریم که باشروع کارهای تاکتیکی به تدریج آنها به یک هارمونی مناسب دربین تمامی خطوط خواهند رسید. دربازی دیروز آرمان آقاجانپور ،دانیال میرزائی وماهان رجبی نشان دادندکه اگر بیشتر درکنارهم قرارگیرند قادرندنبض بازی ومیانه میدان راازهرتیمی بگیرندوبراحتی مردان آتشین خط حمله خودسجادطالش وپرهام اله پور را درموقعیت گل قراردهند. آنچه که دربازی دیروز بیش ازهرچیزی نمودپیداکردعدم هماهنگی بین سجادطالش ومهاجم مکمل او یعنی پرهام اله پور بود .پرهام که برای اولین بار درکنار سجادقرارمی گیردباید مثل امین مروج چشم بسته سجادرا ببیندوبتواند براحتی حرکات اورا بخواند. پرهام این توانائی را داردکه بتواند بهمراه سجاد بهترین خط حمله لیگ را درفصل جدیدمعرفی کند.

امادراین بازی نبایدازنقش کلیدی سهندحسین زاده غافل بود.سهند دیروز فوتبالی فراتر ازحدوانتظار ازخودنشان داد. اودرنیمه دوم تمام وظایف یک بازیکن کامل را به خوبی انجام داد.سهنددیروز گوشه هائی از مدیریت کردن بازی را هم به مایادآوری کرد.امیدواریم این روند روبه رشد ووحدت وهماهنگی که درتیم بوجودآمده تاپایان لیگ ادامه داشته باشدوبتوانیم شاهدقهرمانی این تیم خوب و یکدست باشیم .

نمائی ازتیم فوتبال باشگاه بوعلی همدان

تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهرتاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 7:29 | نویسنده : موسوی |

خبرفوری

تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر عصرامروزبه منظورانجام یک دیدار تدارکاتی  میزبان تیم بزرگسالان بوعلی استان همدان خواهدبود . طبق اخباررسیده این تیم یکی ازبهترین تیمهای همدان است که امروز به مصاف جوانان می رود. این بازی می تواند محک خوبی برای شاگردان  علی زمانی باشد. وعده ما ساعت 5 ورزشگاه امام خمینی تولم شهرتاريخ : شنبه چهارم مرداد 1393 | 9:20 | نویسنده : موسوی |

پرتلاش وخستگی ناپذیر

حسام سرخیز مردی که برای قهرمانی تیم خود امسال آرام وقرارندارد. بسیار پرانرژی وباانگیزه است. آنهائی که درفصل جدید سری به تمرینات شهرداری زده اندباچشم خوددیده اندکه حسام چه تلاش عظیمی را برای قهرمانی تیم ازخودنشان می دهد. اودرکنارعلی زمانی وسایر اعضای کادرفنی بسیار به موفقیت تیم امیدواراست. تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 11:52 | نویسنده : موسوی |

آخرین آمارنظرسنجی انتخاب کاپیتان

براساس نظرسنجی های بعمل آمده تاکنون : سجادطالش با 12 رأی درصدرقراردارد.به دنبال او جوادرجبی با 5 رأی جدی ترین تعقیب کننده سجاداست . همچنین  دانیال میرزائی با2 رأی سهندحسین زاده وسیدمهدی سادات هم با1 رأی دررده های بعدی نظرسنجی ماقراردارند. باطلاع آن دسته ازبازیکنان وهوادارن می رسانیم که تاپایان روز شنبه مورخه 93/5/4 فرصت دارندکه دراین نظرسنجی شرکت نمایندوکاپیتان موردنظرخودرا انتخاب کنند.تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 7:20 | نویسنده : موسوی |

اولین تمرین جوانان بدون حضور حسین عزیز

اولین تمرین جوانان روزدوشنبه باحضورعلی زمانی -حسام سحرخیز وامین قربانی وبدون حضورحسین تقی زاده مربی فداکار شهرداری تولم شهر برگزارگردید.این تمرین کاملاً تحت شعاع حادثه روی داده برای حسین تقی زاده بود. کادرفنی ، بازیکنان وهوادارن همگی ازاین حادثه تلخ اظهار تأسف می کردندو برای سلامتی ایشان ازته دل دعاکردند. تمرین روزدوشنبه که برگرفته ازآخرین ورژن تمرینی رئال مادریدبود باعث شدکه بازیکنان تاحدود زیادی ازآن فضای بغض آلود بیرون آمده وبانشاط هرچه تمامتر به کار بپردازند.

علی زمانی درکنارموسوی مدیرعامل باشگاه درحال تماشای تمرین بازیکنانش می باشد.اوامسال تیمی خوبی را بسته است.تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 12:10 | نویسنده : موسوی |

پيام حسين تقي زاده به بازيكنان

حسين تقي زاده درآخرين پيام خودبه بازيكنان :

 به زودي بازخواهم گشت و با كمك كادرفني وبازيكنان باغيرت شهرداري گام درراه قهرماني  خواهيم گذاشت. حسين عزيز  اين پيام را ازطريق  مديرعامل باشگاه كه به عيادت ايشان رفته بود براي بازيكنان فرستاد. او دراين پيام يادآورگرديد كه هيچ مانعي نمي تواند امسال جلوي قهرماني شهرداري را درليگ بگيرد .

حسين دركنارفرزندعزيزش اشكان كوچولوتاريخ : یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 | 9:3 | نویسنده : موسوی |

مربی ارزنده شهرداری نیازمنددعای مردم

حسین تقی زاده مربی ارزنده شهرداری تولم شهر وآتش نشان قهرمان رشت درآخرین ساعات روز چهارشنبه بهنگام اطفای حریق ساختمانی درمنطقه گلسار رشت دچارسانحه برق گرفتگی شدوسلامت خودرا بخاطر نجات همشهریان عزیز به خطر انداخت. حسین که مسئول عملیات آتش نشانان بود به جهت حس نوع دوستی ومسئولیت پذیری خودنیز خطررا به جان خریدتا بتواندجان شهروندان را نجات دهداما بی مسئولیتی بعضی ازادارات ازجمله اداره برق که اقدام به قطع برق منطقه ننموده بودندسبب گردید تا حسین دچاربرق گرفتگی گرددواکنون او دربیمارستان پورسینای رشت به امیددعای خیرشما مردم عزیز وهمچنین ورزشکاران خصوصاً بازیکنان باشگاه شهرداری تولم شهر آرام خوابیده تاهرچه سریعتر به کانون گرم خانواده ومیادین ورزش بازگردد. دراین ایام لیالی قدر اورادعاکنید تا همسر،فرزندعزیزش اشکان ومادرماتم زده اش ازنگرانی بدرآیند.تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 9:21 | نویسنده : موسوی |

اسامی جوانان اعلام شد

دروازه بانان :هومن رایقی.مهران جاهدی.امیرحسین ثابت. مدافعین : جوادرجبی امیرحسین مبصر.مهران اعتمادزاده.بشیرجهاندیده.عارف گلپرور.علیرضارمضانی.مرتضی بلبلی.علیرضاشبرنگ.علیرضالادمخی.هافبکها : مهدی سادات.ماهان رجبی.آرمان آقاجانپور.فرحان رمزی.مبین حقدوست.آرمان فالیزکار.شایان عاشوری نژاد.دانیال میرزایی.مهاحمین:سهندحسین زاده.سجادطالش.پرهام الله پور.امیرحسی دولتی. ذخیرها. یاسین...مهدی مهربان .این اسامی موظفندظرف یکهفته تا ده روز مدارک ورضایتنامه هایشان را به باشگاه جهت عقد قراردادوصدور کارت تحویل دهنددرغراینصورت نفرات دیگرجایگزین خواهندشد.علی زمانی -سرمربی باشگاه تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 10:19 | نویسنده : موسوی |

تاساعاتی دیگر اسامی جوانان اعلام خواهدشد

 اسامی تیم جوانان باشگاه شهرداری تولم شهر تاساعاتی دیگر توسط علی زمانی سرمربی تیم جوانان به این وبلاگ ارسال خواهدشد. مدیریت این وبلاگ وظیفه خودمی داند به محض دریافت اسامی بازیکنان آنرا به سمع ونظربازیکنان وخوانندگان محترم برساند. ضمنا کاپیتان شهرداری دراین فصل نیز تا دوشنبه هفته آینده وپس ازاعلام کادرفنی معرفی خواهدشد. درحال حاضر سجادطالش - جوادرجبی ودانیال میرزائی بیشترین آرا را به خوداختصاص داده اند .تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 8:18 | نویسنده : موسوی |

سومین دیدار تدارکاتی شهرداری : پرگل ، زیبا ومهیج 

عصردیروز تیم فوتبال جوانان شهرداری میزبان تیم بزرگسالان باشگاه مرغ مادرمیرزاکوچک صومعه سرا بود. این دیداریکی اززیباترین ومهیج ترین دیدارهای تدارکاتی این تیم بود.شهرداری درنیمه اول بااستفاده از 7 بازیکن اصلی خودموفق شد باهتریک سجادطالش 3 باردروازه تیم رقیب خودرا بازکنداین درحالی بودکه تیم حریف درنیمه اول حتی یک موقعیت گل نیز نداشت . دراین نیمه بازیکنان جدیدشهرداری که ازتیم دخانیات به این تیم پیوسته بودند عملکرد بسیارخوبی داشتندضمن اینکه شایان عاشورنژاددرکنارپدیده خط هافبک شهرداری آرمان آقاجانپور یک سروگردن ازهمه بالاتربودند . این دوهافبک خلاق بارها مهاجمین شهرداری را صاحب موقعیت گل کردندکه سه موقعیت بوجودآمده را سجادبه گل تبدیل کرداما سه موقعیت دیگر تک به تک شهرداری را پژمان مهاجم جدیدشهرداری به هدر داد. مطمئنآ اگر پرهام اله پوریا سهندحسین زاده درنیمه اول دربازی بودند این موقعیتها نیز به گل تبدیل می شدند.

درنیمه دوم علی زمانی هر11 بازیکن نیمه اول را تعویض کردوباترکیب دگرگون شده به مصاف حریف رفت .بازیکنان نیمه دوم که بازیکنان بسیاربزرگی هم بودنداما به دلیل ناهماهنگی نتوانستنداندوخته نیمه اول را حفظ کنندآنها ضمن اینکه گل چهارم را توسط مبین حقدوست به ثمر رساندنداما درپایان اسیرتجربه تیم حریف شدندودرنهایت 5 باردروازه خودرا گشوده دیدند. این دیداردرسهای خوبی را برای بعضی ازبازیکنان بهمراه داشت وآنها  متوجه شدندکه باید سطح خودرا به تیم نیمه اول برسانند.ذکر این نکته ضروری ست که بازیکنان نیمه دوم مانند : مهدی سادات - دانیال میرزائی - سهندحسین زاده -مبین رضای حق دوست وپرهام اله پور عملکرد بسیار مثبت وخوبی داشتند.تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 7:31 | نویسنده : موسوی |

آینده سازان شهرداری تولم شهر

اینها تضمین کننده آینده فوتبال این شهر هستند.دل کوچکی دارنداما آرزوهای بسیاربزرگ . شوروشوق این بچه هادرتمرینات انسان را به یاددهه 50 و60 می اندازدکه یک ارزن تعصب و معرفت می ارزیدبه خروارهاپول .اینهافارغ ازتمام مشکلات موجودتنها به یک چیزمی اندیشند: رسیدن به پیراهن تیم ملی ایران... آیا مسئولین ما قادرندآرزوهای این دوست داشتنی ترین موجودات خدارا مجقق کنندیااینها نیز  مثل خیلی های دیگر درمیانه راه دربرابر کوه عظیم مشکلات زانو خواهندزدوعطای ورزش وافتخارآفرینی را به لقایش خواهندبخشید؟

                             تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 7:15 | نویسنده : موسوی |

به زودی آمار نظرسنجی انتخاب کاپیتان منتشرمی شود

به منظور احترام به نقطه نظرات خوانندگان ، این وبلاگ درنظرداردبه زودی آمارمربوط به نظرسنجی انتخاب کاپیتان را منتشرکند. بنابراین به کلیه خوانندگان عزیز اعلام می نمائیم تا قبل ازانتشار نظرات خوانندگان نسبت به ثبت نظرخوددربخش انتخاب کاپیتان اقدام نمایند.تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 12:16 | نویسنده : موسوی |

آشنائی با کادرفنی جوانان

این سه نفر که اینچنین غرق تماشای تمرین تیمشان هستند درواقع همکاران پرتلاش علی زمانی سرمربی تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر هستند. مردان پرانرژی که تمام فکر وذکرشان آماده سازی تیم جوانان است. آنها حتی یک لحظه تمرین را نیز ازدست نمی دهند.

حسام سحرخیز امسال علاوه بر بازیکنان به کاردروازه بانان نیز نظارت خاصی دارد. اوبسیارجوان وپرانرژیک می باشد. روزهای مسابقه فریادهای بی امان او تلنگری است به بازیکنان تا وظایف خودرا به نحواحسنت انجام دهند. محبوبیت او بین بازیکنان برهیچکس پوشیده نیست .

حسین تقی زاده کاپیتان دهه 70 شهرداری تولم شهر مردی باسوابق روشن ورزشی که امسال به مجموعه کادرفنی اضافه شده است. درهمین مدت کوتاه جای خودرا هم دربین کادرفنی وهم دربین بازیکنان بازکرده .او ضمن نظارت برکارهای فنی روی مسائل انضباطی باریکنان نیز بسیار حساس بوده وباکوچکترین حاشیه ای ازبازیکنان برخورد می نماید.

امین قربانی جوان دوست داشتنی کادرفنی که عصای دست علی زمانی ست . امین با ثبت تصاویربازی حریفان به نوعی به کادرفنی درشناخت رقبای تیم خودکمک می نماید. او نیز دربین بازیکنان وجهه بسیار خوبی داردو بازیکنان گاهی بخاطروزن اضافی بدنش سربه سرش می گذارند.

جادارد درهمین جا به علی زمانی بخاطرانتخاب این مردان نیک یک خسته نباشید خالصانه بگوئیم.

به ترتیب ازراست : امین قربانی - حسین تقی زاده وحسام سحرخیزتاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 8:27 | نویسنده : موسوی |

حضورسه بازيكن شهرداري تولم شهر درتيمهاي تهراني وشيرازي

حضورسه بازيكن باشگاه شهرداري تولم شهر درتيمهاي تهراني وشيرازي نشان ازپتانسيل بالاي اين باشگاه درامرسازندگي دارد. درفصل نقل وانتقالات سه بازيكن شهرداري تولم شهر به نامهاي : معين زيبادل - كيارش حسني ونعيم نظري به ترتيب به تيمهاي : مقاومت شيراز - راه آهن پايتخت ونساجي تهران پيوستند. باشگاه شهرداري تولم شهر براي اين سه بازيكن آرزوي موفقيت مينمايد.

ايستاده ازراست : نفراول  نعيم نظري نفردوم كيارش حسني نفرچهارم معين زيبادلتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 10:34 | نویسنده : موسوی |

مايلي كهن ازجان اين فوتبال چه مي خواهد؟

عالم بي عمل –مردي كه بغيرازخودهيچكس را قبول ندارد.به همه كس وهمه چيز گيرسه پيچ مي دهد. انگارآسمان دهن بازكرده وحضرت ايشان را به زمين فرستاده تا همه ناپاكيها را بزدايدوپاكي را جايگزين نمايد. مايلي كهن هنرپيشه ماهريست كه مي تواند نقشهاي متنوعي را بازي كند.ازآنجائيكه خودحافظه تاريخي اش را ازدست داده مي پنداردكه مردم نيز فاقد حافظه تاريخي هستند. امروز به بهانه دفاع ازمربيان وطني شروع به انكار زحمات كارلوس كيروش مي نمايداما ديروز خنجر تيزخودرا تا انتها درپشت همين مربيان وطني كه سكان هدايت تيم ملي را دردست داشتندفرومي كرد.

اواگر وجدان دارد بايدبه راحتي بيادآورد كه باعلي دائي واميرقلعه نوعي دومربي وطني تيم ملي چه ها كه نكرد. هرتهمتي را كه دوست مي داشت درحق اين دومربي رواداشت تاجائيكه همه آنهارا ازميدان بدركرد. اكنون چه شده كه عرق ناسيوناليستي اش گل كرده وبه ياددفاع ازمربيان ايراني افتاده ؟ آقاي مايلي كهن انصافاً صادق باشيد شما دراين كره خاكي كسي غيرازخودتان را قبول داريد؟ شما تمام مربيان ايراني وخارجي را دلال مي پنداريدوفكرمي كنيد مخاطبان شما عاري ازشعورودرك هستندوبه همين دليل بااستفاده ازعوام فريبانه ترين جملات درصددجلب وجذب آنها هستيدتا ازاين آب گل آلود ماهي هاي سفيدخودرا صيدكنيد. آقاي مايلي كهن ازمن به شما نصيحت .برادرمن تورتان مدتهاست كه سوراخ است وصيدي درآن گيرنمي كند ازمن گفتن بودخوددانيد...تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 12:56 | نویسنده : موسوی |

شهرداري درديدار دوستانه نود رشت را 4 تائي كرد

عصرديروز تيم فوتبال جوانان شهرداري تولم شهر درديداري دوستانه مقابل نودرشت قرارگرفت كه موفق شد 4 بار توسط سجادطالش -اميرجسين دولتي -مبين رضاي حق دوست وسهندحسين زاده دروازه حريف رشتي خودرا بازكند. علي زماني دراين بازي ازدوتركيب متفاوت استفاده نمودكه بازيكنان هردوتيم موفق شدنددرهرنيمه دوگل به ثمربرسانند. دراين بازي شايان عاشوري درميانه ميدان شهرداري توانست فوتبال قابل ستايشي را به نمايش بگذارد. همكاري شايان وماهان رجبي درچندين موردخط دفاع حريف را بهم ريخت كه اين امر تشويق حاضرين درورزشگاه را بهمراه داشت.

ازراست : مهدي سادات -علي زمضاني -ماهان رجبي وسهندحسين زاده

ازراست : بشيرجهانديده -اميردولتي -سجادطالش -هومن رايقي -عليرضا لادمخي نژادوشايان عاشوريتاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 7:19 | نویسنده : موسوی |

چه کسی کاپیتان فصل جدیدخواهدبود؟

تیم فوتبال جوانان شهرداری درفصل قبل 3 کاپیتان بنامهای : معین زیبادل -کیارش حسنی وعلی نیکروش داشت که هرسه نفر این بازیکنان امسال دراین تیم حضورندارند. معین وکیارش درحال حاضردرتیمهای تهرانی بازی می کنند وعلی نیک روش هم شرایط سنی پیداکرده است .بنابراین انتخاب کاپیتان یکی دیگر ازچالشهای پیش روی علی زمانی می باشد. ما انتخاب کاپیتان را با شما خوانندگان به اشتراک می گذاریم تا شما به ما بگوئیدکه چه کسی شایسته عنوان کاپیتانی دراین فصل است.

                                                                

                              

ازبالا به پائین : سجادطالش - جوادرجبی -سیدمهدی سادات - دانیال میرزائی

همچنین :مبین رضای حقدوست-سهندحسین زاده -آرمان فالیزکار نیز می توانند دراین انتخاب حضورداشته باشندتاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 11:56 | نویسنده : موسوی |

چهارشنبه لیست نهائی جوانان اعلام می شود

ازسوی علی زمانی سرمربی تیم جوانان شهرداری تولم شهرلیست نهائی نفرات انتخابی این تیم روز چهارشنبه اعلام خواهدشد. درحال حاضر25 بازیکن درتمرینات تیم جوانان حضوردارندکه بایدمنتظربود ودیدعلی زمانی چه کسانی را برای همراهی فصل جدید برمی گزیند.

 تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 7:5 | نویسنده : موسوی |

معرفی چهره ها : اینبار ماهان رجبی ستاره رشتی شهرداری 

متولد 1377 اهل وساکن شهر رشت . 7 سال حضوردرتاتامی تکواندو ،شایدخوشبین ترین دوستانش هم فکرنمی کردندکه روزی ازتکواندو به سمت فوتبال بیاید. اما اوتصمیمش راگرفته بود. روزی که ساک تکواندوی خودرا با کوله فوتبال عوض کردشایدیکی ازبهترین روزهای زندگی اش بود. می گفت بهترین سالهای عمرم را وقف تکواندو نمودم که ازاین حیث بسیارپشیمان بود. هلال اجمررشت اولین تیمی بودکه ماهان رجبی  توانست درآنجا ارزشهای فنی خودرا به رخ بکشد. حضوردرنونهالان  داماش یک گام به جلوی او درفوتبال بود. ماهان که نمی خواست درهمان نونهالان درجا بزندبادرخشش خودتوانست به نوجوانان داماش بپیوندد.حضوردرمسابقات کشوری با نوجوانان داماش ازماهان بااین سن وسال کم یک بازیکن باتجربه ساخت .اما شرایطی که برای داماش پیش آمد مانع ازادامه روند روبه جلوی ماهان وخیلی ازفوتبالیستهای خوب استان شد. ماهان اینبار بااستفاده ازتجربیات گرانقدرخود وهمچنین تکنیک ناب ومنحصربه فرد خود می خواهد درلیگ برترجوانان استان به همه نشان دهدکه موفقیتهایش اتفاقی نبوده وبه همین خاطرکارباعلی زمانی رابرای تحقق رویاهای دوست داشتنی خود برگزیده است.

ماهان را به خاطربسپارید چونکه ازاودرآینده نزدیک ، بسیارخواهیدشنید.تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 7:13 | نویسنده : موسوی |

خیز شهرداری برای قهرمانی درلیگ

حرف یاعمل؟

براساس برنامه های مصوب شده هیئت مدیره باشگاه شهرداری تولم شهر مبنی برقهرمانی تیم حوانان درفصل جدیدوحضوردرمسابقات کشوری ذکر نکاتی دراین خصوص الزامی به نظرمی رسد.

1- آیا تمهیدات لازم سخت افزاری جهت تحقق اهداف قهرمانی اندیشیده شده است؟

2-آیا تیم پشتیبانی کننده شامل : هیئت مدیره ومدیرعامل ابزار لازم جهت حمایت ازبرنامه ها را فراهم نموده اند.

3- آیا دغدغه های مالی کادرفنی وبازیکنان شامل هزینه های ایاب وذهاب وهمچنین خریدامکانات اولیه مثل توپ والبسه بازیکنان حل شده است .

4- آیا بازیکنان توانمند جهت رسیدن به اهداف برنامه جذب شده اند.

درآینده نزدیک به تمام این سئوالات توسط اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل  پاسخ گفته خواهدشد تابرای هواداران وخوانندگان روشن شودکه درحال حاضردرکجای برنامه های آماده سازی قرارداریم واعضا چقدربه پیشبرداهداف کمک کرده اند...

مردانی که می خواهند شهرداری را قهرمان لیگ گیلان کنندآیا آنها این آرزوی دیرینه را محقق خواهندکرد؟ تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 11:48 | نویسنده : موسوی |

دور جدید تمرینات تیم جوانان شهرداری

تمرینات تیم فوتبال جوانان باشگاه شهرداری تولم شهر واردفاز جدید خودشد. این تمرینات که شامل کارهای تاکتیکی می شود ازدیروز زیرنظرکادرفنی آغازشدوتا شروع تمرینات بدنسازی ادامه خواهدداشت. همچنین علی زمانی سرمربی این تیم به منظور هماهنگی بیشتردرمیان بازیکنان درنظرداردیک جلسه ازتمرینات هفتگی را به بازیهای دوستانه اختصاص دهد.این تیم درراستای تحقق اهداف قهرمانی خوددرفصل جاری  موفق شده اکثرنفرات موردنیاز خودرا جذب نماید.درتمرین دیروز نیزیکی ازبازیکنان مدنظرعلی زمانی حضورداشت که به زودی باشگاه جهت عقدقراردادبااین بازیکن اقدام خواهدنمود.تاريخ : یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 7:14 | نویسنده : موسوی |

آشنائی باگلزنان بازی دوستانه شهرداری

به ترتیب ازراست : ماهان رجبی 1 گل سحادطالش 3 گل آرمان فالیزکار1گل

ازراست امیرحسین دولتی 2 گل آرمان آقاجانپور1 گل پرهام اله پور 3 گل تاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | 7:17 | نویسنده : موسوی |

سکوت آزاردهنده سالن زنده یاداصلاحی درشبهای رمضان

افزایش  سرسام آور هزینه های ورزش فوتبال وفوتسال باعث شده که برگزاری جام رمضان درسالن زنده یاداصلاحی تولم شهر درهاله ای ازابهام قرارگیرد. این درشرایطی است که همه ساله جام رمضان دراین شهر باشوروحرارت وصف ناپذیری برگزارمیشد. براساس گزارش های رسیده هیئت فوتبال تولمات که همه ساله برگزارکننده این مسابقات بود امسال به دلیل نبود منابع مالی ازبرگزاری این مسابقات خودداری نموده وموجبات رنجش دوستداران این رشته پرهیجان را فراهم ساخته. دراینکه این مسابقات هزینه برداراست هیچ شکی نیست ! دراینکه عوامل برگزاری این مسابقات درپایان نفع مادی نی برندهم هیچ شکی نیست ولی  صرف نبود متابع مالی نبایدعاملی باشددرتوقف این مسابقات . سئوال اینجاست همه بازیکنان وتماشاگرانی که در30 شب ماه رمضان ساعتها وقت خودرا دراین سالن جهت بازی یاتماشای بازی صرف می کردندقراراست درصورت عدم برگزاری این مسابقات وقت خودرا کجا بگذرانند؟ بیشک جائی بهتر ازقلیانسرا به ذهن متبادر نمی شود!!! آیا مسئولین شهر ما به این نکته ظریف اندیشیده اند؟ آیا نباید دست به دست هم داد وازخیرین و صاجبان ثروت دعوت بعمل آورد تا برای ایجادشورونشاط جوانان دست درجیب مبارک نموده وصدها جوان ونوجوان را شادنمایند؟ امیدواریم تادیرنشده دوستان مسئول ما درتولم شهر کاری بکنندکارستان .باورکنید جوانان بیشماری تاکنون برای برگزاری این مسابقات باما تماس گرفته اندکه امیدواریم مسئولین هرچه سریعتر ترتیب اثربدهند...تاريخ : پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 | 9:51 | نویسنده : موسوی |

جشنواره گل دربازی دوستانه

تیم فوتبال جوانان باشگاه شهرداری تولم شهر عصردیروز به منظور آماده سازی خوددیداری دوستانه باتیم فوتبال جوانان دهستان رودپیش برگزارکرد. علی زمانی دراین دیدار ازتمام نفرات خوداستفاده نمودومیزان آمادگی بازیکنان را تاحدودی محک زد. هرچندتیم مقابل نتوانست آن فشار لازم را به خط دفاع شهرداری واردکنداما این دیدارتمرینی بود برای خط حمله آتشین شهرداری که موفق شدنددراین بازی تدارکاتی 11 بار دروازه حریف خودرا بازکنند.سجادطالش وپرهام اله پور هرکدام 3 بار موفق به گلزنی شدند. امیرحسین دولتی که اولین تمرین خودرا باشهرداری پشت سرمی گذاشت  2 بار و آرمان آقاجانپور –آرمان فالیزکار و ماهان رجبی نیز هرکدام یکبار دروازه حریف خودرا گشودند. ضمن اینکه تیم حریف نیزموفق شد3 بار دروازه شهرداری را بازکند. دراین مسابقه : جوادرجبی – دانیال میرزائی –سهندحسین زاده –مهدی سادات بابازی خوب خودشان توانستند رضایت کادرفنی را جلب کنند. تمرینات تیم فوتبال جوانان شهرداری ازروز شنبه واردفاز جدیدخودخواهدشد.       تاريخ : پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 | 8:17 | نویسنده : موسوی |

آقای مهدوی کیا نگرانمان کردی!!!

به این فرمایش مهدی مهدوی کیا توجه بفرمائید:

به نقل از ايسنا، وي با بيان اينکه دوستي مهر از من خواست به تيم‌ ملي جوانان بيايم گفت: من هم با علاقه‌اي که به مربي‌گري داشتم به اين تيم اضافه شدم و پس از آن براي پيدا کردن استعداد ورزشي به کل ايران سفر کردم که متأسفانه استعدادي پيدا نکردم و اين يکي از مشکلات بزرگ ما است.

سئوال ما بعنوان آدمهائی که 20 سال است دررده سنی پایه فعالیت می نمائیم این است که آقای مهدوی کیا منظورتان ازکل ایر ان کجاست؟مگز می شودشما کل ایران را بگردیدوآنگاه یک استعدادپیدانکنید. این مملکت پراست ازاستعدادهای ناب که سالهاحسرت دیدن یک استعدادیاب را ازنردیک دارند. آنگاه شما درمصاحبه باایسنا می فرمائیدکه کل ایران را گشته اید ونیافته اید؟!!! آقای مهدوی کیا این گونه اظهارنظر باعث تأسف است . واقعاً باید به حال شما استعدادیابان این مملکت گریست .من به جرأت می گویم به شهرمن بیایید تا با چشمان خوداستعدادهای بکر ودست نخورده این سرزمین راببینید.این گونه فرمایشات جفای بزرگ است درحق فرزندان این آب وخاک . اگر شما رمق رفتن به اقصانقاط کشوررانداریدمشکل شماست ،نگوئید استعدادوجودندارد.تواصلاً دانیال میرزائی رادیده ای؟ همان که عکسش درپائین همین وبلاگ است . آرمان آقاجانپورراچطور ؟ توپرهام اله پوررامی شناسی ؟توهومن رایقی را تست کرده ای ؟ سجادطالش را چطور ؟ اوکه دوسال است آقای گل لیگ جوانان ونوجوانان گیلان است، اورا می شناسی؟تواینها وخیلی ازبازیکنان نخبه استان مراندیده ای ؟ اصلاً منظورت ازکل ایران کجاست؟ به من بگو تواصلاً پایت به شهرمن رسیده است؟ 

آقای مهدوی کیا صادق باش لطفاً ...   

عکس ماشین مهدی مهدوی کیاتاريخ : سه شنبه دهم تیر 1393 | 12:48 | نویسنده : موسوی |

دانیال میرزائی دریک قدمی شهرداری تولم شهر

دانیال میرزائی هافبک خلاق وپلیمیکر تولم شهری که سابقه حضور در تیمهای پایه پگاه وداماش گیلان را درکارنامه خوددارداینروزها درتمرینات جوانان باشگاه شهرداری تولم شهرحضوری پررنگ دارد. دانیال که یکی ازخلاق ترین هافبکهای خال حاضر گیلان است درصورتیکه باتیمهای تهرانی به توافق نرسدلیگ جدید را درشهرداری بازی خواهدکرد. حضور این بازیکن می تواند باشگاه شهرداری رادررسیدن به اهداف قهرمانی درلیگ گیلان کمک نماید.تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 11:38 | نویسنده : موسوی |

جوانان خودرا برای شرکت درجام رمضان پارک قدس آماده می کند

تیم فوتبال جوانان شهرداری تولم شهر خودرا برای شرکت درمسابقات گل بزرگ جام رمضان پارک قدس رشت آماده میکند. علی زمانی سرمربی این تیم عنوان کرد که تاقبل ازشروع لیگ وبه منظور شناخت نهائی بازیکنان وهمچنین قرارگرفتن بازیکنان درشرایط مسابقه دردوتورنمنت رشت وصومعه سرا شرکت خواهندنمود. همچنین این مربی به بازیکنان اعلام نمود که ازموقعیت پیش آمده نهایت استفاده را برای حفظ جایگاه خوددرتیم بنمایند. درتمرین دیروز شهاب حبیبی نیز اولین تمرین خودرا باجوانان انجام داد. همچنین سجادطالش آقای گل لیگ به دلیل آسیب دیدگی ازناحیه مچ پا بالباس شخصی نظاره گر تمرینات همبازیان خودبود. امین مروج زوج فصل پیش طالش کارقضاوت بازی تمرینی را برعهده داشت. مهران احدی سرمربی نوجوانان یکی دیگر ازتماشاگران تمرین دیروز بود. نکته ای که درتمرین دیروز بیش ارهرچیز به چشم می امد آمادگی پرهام اله پور -سهند حسین زاده و هومن رایقی بود ضمن اینکه پرهام با زدن یک گل زیبا ویک پاس گل تحسین جاضرین را برانگیحت.

پرهام اله پور نفروسط درکنار ارشیا شهبازی وامیررضا خودبین دوبازیکن تیم نوجوانان دیده می شود.تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 7:25 | نویسنده : موسوی |