دیدار برادر خوانده ها را چه کسی خواهدبرد؟

امروز جوانان شهرداری درورزشگاه کارگران صومعه سرا به مصاف تیم بزرگسالان مرغ مادرمیرزاکوچک خواهدرفت .دیداری که می تواند از خیلی جهات بیانگر واقعیات موجود درفوتبال این دوشهر باشد. تولم شهر برادرکوچک صومعه سراست که سالهاجوراین شهررادرفوتبال استان کشیده است. سالهائی که صومعه سرا هیچ نماینده ای درلیگ استان نداشت وتولم شهربه تنهائی جوراین برادربزرگ را می کشید. اکنون چندسالی هست که بارویکردمدیریتی دراین شهرستان فوتبال صومعه سرا پویا ترازقبل خودرا درعرصه لیگ استان مطرح کرده است .هرچند بضاعت وپتانسیل موجوددراین شهرستان فراتر از تیمداری درلیگ استان است اما تاهمین مقدار هم خوب است .صومعه سرا امروز بافاکتور قدرت وتجربه به میدان می آیدهمان فاکتوری که دربازی دوستانه آنها را پیروز میدان مسابقه کرد. 

اما درسمت دیگر این بازی مردان تولم شهرقراردارند.مردانی که بسیار جوان تراز حریف امروز خودهستند.اینان درواقع نوجوانان به تازه جوان شده هستندکه دنبال فرصتی برای مطرح ساختن خودهستند. میدان امروز می تواند تااندازه ای این فرصت را دراختیار آنهابگذارد.

زیبائی بازی امروز دراین است که تعدادی ازبازیکنان تولم شهری شاگردان قبلی حمید عرب بوده اند ودرسمت دیگر میدان تعدادی ازبازیکنان فعلی حمید عرب بازیکنان قبلی علی زمانی هستند.تقابل این دو تفکر می تواند برای تک تک تماشاگران بازی لذت بخش باشد. درمیانه میدان بیشک شاهد جدال زیبای آرمان اقاجانپور باامیرغفوری خواهیم بود .همچنین نبرد پرهام اله پور -سحادطالش بامدافعین صومعه سرا نیز خالی ازلطف نیست .نبردمهاجمین صومعه سرا که انتظارداریم دررأس آن امین مروج باشد بامدافعین تولم شهری هم دیدنی خواهدبود.

البته نباید این موضوع را ناگفته گذاشت که علی زمانی بیش ازآنکه به فکر بازی امروز باشد به فکر بازی هفته آینده تیم خوددرلیگ استان است که باید به مصاف نویرانزلی برود.بیشک لیگ بسیاربرای شهرداری مهم است وشاید این بازی آزمونی بزرگ باشد برای هفته آینده ...تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 | 8:48 | نویسنده : موسوی |

چندخبرفوتبالی

کاریکاتور/جارچی مجازی!

 

*اعضای تیم فوتبال جوانان باشگاه شهرداری تولم شهر پس از طی مراحل بدنسازی عصردیروز ازامکانات استخر شهید پورنصیری صومعه سراجهت زدودن خستگی های ناشی از دوران بدنسازی استفاده نمودند.

*تیم فوتبال نوجوانان عصرروز پنجشنبه باید دریک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم فجرشهید محسنی زضوانشهر برود.

*تیم فوتبال جوانان روز پنجشنبه می بایست جهت انجام اولین دیدار خود ازسری مسابقات جام جایزه بزرگ صومعه سرا به مصاف تیم میرزاکوچک صومعه سرا برود.

*برنامه لیگ برتر جوانان ازسوی هیئت فوتبال استان اعلام وتیم فوتبال شهرداری تولم شهر روز پنجشنبه هفته آینده دراولین دیدار خودمیزبان تیم شهدای نویرانزلی خواهدبود.

*طبق هماهنگی های بعمل آمده روز چهارشنبه هفته آینده ازلباسهای جدید باشگاه شهرداری رونمائی خواهدشد.

*باتوجه به شرایط بدآب وهوائی که تأثیرات مخربی برروی زمین فوتبال تولم شهر بجاگذاشته احتمال اینکه بازی اول شهرداری درزمین کارگران صومعه سرا برگزار گرددزیاداست.

*آرمان آقاجانپور که به دلیل درد زانو دوجلسه ازتمرینات دور بود ازامروز به تمرینات گروهی اضافه خواهدشد.تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 8:28 | نویسنده : موسوی |

باشگاه دخانیات رضایتنامه 5 بازیکن خودرا صادرکرد

سرانجام پس ازکش وقوس های فراوان رضایتنامه 5 بازیکن دخانیات به نامهای : فرحان رمزی -امیرحسین مبصر- علیرضا گل پرور-علیرضا لادمخی نژادوحسن ثابت برای حضور در باشگاه شهرداری تولم شهردرفصل 94-93 صادرشد. درصدوررضایتنامه این بازیکنان  آقای فرهاد رمزی سرپرست تیم نوجوانان باشگاه دخانیات تلاش بسیارنمودندکه جادارداززحمات این عزیز  تقدیروتشکر نمائیم.

همچنین باشگاه شهرداری تولم شهر پیش ازاین موفق شده بود رضایتنامه :پرهام اله پور - هومن رایقی وماهان رجبی را ازباشگاه داماش گیلان بگیرد.تاريخ : سه شنبه چهارم شهریور 1393 | 11:48 | نویسنده : موسوی |

 


 محراب قربانی چپ پای کلاسیک  تیم نوجوانان شهرداری تولمشهر

            به نقل از وبلاگ شخصی مهران احدیتاريخ : دوشنبه سوم شهریور 1393 | 13:38 | نویسنده : موسوی |

رئیس هیئت مدیره درتمرین نوجوانان حاضرشد

عصردیروز مهندس لاجوردی رئیس هیئت مدیره باشگاه شهرداری تولم شهر علیرغم تمامی مشغله های کاری  بهمراه رضا میرزائی عضو هیئت مدیره باشگاه برسرتمرین نوجوانان حاضرشدندو قولهای مساعدی برای حل مشکلات باشگاه دادند.تاريخ : دوشنبه سوم شهریور 1393 | 12:1 | نویسنده : موسوی |

هنوز تارسیدن به شرایط آرمانی فاصله دارند

عصردیروز ورزشگاه کسما صومعه سرا شاهد دیداردوستانه بین تیمهای جوانان شهرداری تولم شهر وباشگاه دژ کسما بود.دیداری که ازخیلی جهات بابازی های دیگر فرق می کرد.دریک سوی میدان تیمی قرارداشت که بعداز 4 جلسه بدنسازی پرفشار وطاقت فرسا آمده بود تا علیرغم همه خستگی های ناشی از بدنسازی خودرا به شرایط مسابقه برساندکه تنها موفق شد یک نیمه مقاومت واستقامت قابل ستایش خودرا دربرابرحریف آنسوی میدان که اصلاً خسته نبود وبرعکس بسیار جنگنده ، درگیرشونده ، سرعتی وقدرتی بود نشان دهد. شاگردان دانش ابراهیمی این مربی کارکشته کسمائی الحق والانصاف نشان دادند که درحدواندازه های یک تیم لیگ برتری هستند وحیف که جایشان درلیگ جوانان استان خالی ست. بچه های شهرداری درنیمه دوم به دلیل ضعف قوای جسمانی ناشی اردوران بدنسازی نتوانستنددرمقابل حریف بسیار اماده که دغدغه حضوردرلیگ رانداشت وبدنهای خودرا فقط برای بازیهای محلات آماده کرده بود دوام بیاورند. درپایان این مسابقه زیبا  بانتیجه 3 برصفر به سود حریف به پایان رسید.علی زمانی ازاین دیدار بعنوان یک دیدار خوب تدارکاتی یادکرد واظهار امیدواری کرد که اثرات مثبت ومنفی این بازی راآنالیز و درلیگ ارنتایج مثبت آن بهره خواهدبرد.

عکسهای بازی دیروز

 تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 7:24 | نویسنده : موسوی |

پایان خوش بدنسازی

عصردیروز 4 جلسه بدنسازی فشرده وپرفشارجوانان که شامل تمرینات استقامتی و سرعتی بود به پایان رسید واین تیم امروز راهی استخر می شودتا ازروزجمعه تمرینات باتوپ خودرا آغاز کند .علی زمانی برای اینکه بتواند هرچه سریعتر بدن بازیکنان را به شرایط مسابقه برگرداند عصرروز جمعه دیداری تدارکاتی برای این تیم درورزشگاه کسما صومعه سرا درنظرگرفته است. امیدواریم باتمهیدات این مربی فهیم جوانان هرچه زودتر به روزهای خوب آمادگی نزدیک شوند.

تمرین دیروز یک سوژه بسیارداغ داشت وآنهم مربوط به حذف نام دانیال میرزائی ازترکیب تیم جوانان بودکه اکثربازیکنان دراین خصوص باهم صحبت می کردندوخیلی ها ازشنیدن این خبرکه دیروزدرآخرین لحظات در وبلاگ باشگاه آمده بود به نوعی جاخورده بودند. درهمین ارتباط مسئولین باشگاه دلایل قطع همکاری بادانیال را شرایط غیرقابل قبول این بازیکن اعلام کردند. همچنین دیروز باشگاه موفق شد بادوبازیکن جدید نیز به توافق برسد که باجذب این دوبازیکن پرونده نقل وانتقالات این باشگاه برای نیم فصل اول بسته شد.تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 8:54 | نویسنده : موسوی |

امین مروج به تیم شهرداری صومعه سرا پیوست

امین مروج مهاجم بااخلاق فصل پیش شهرداری تولم شهر به تیم بزرگسالان شهرداری صومعه سرا پیوست . امین فصل قبل بازدن 9 گل یکی از مهاجمین زهردار شهرداری درلیگ جوانان استان بود. قرارداد امین باباشگاه شهرداری صومعه سرا (مرغ مادرمیرزاکوچک) یکساله می باشد.تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 11:28 | نویسنده : موسوی |

لیست  بازیکنان جوانان باشماره پیراهن 

دروازه بانان : هومن رایقی  شماره 1  - حسن ثابت شماره  88

مدافعین : علیرضا رجبی شماره   5  - علیرضا شبرنگ شماره  3 - امیرحسین مبصر شماره  4  - علیرضا لادمحی نژاد  شماره  6 - علیرضا گل پرور شماره 99 - علیرضا رمضانی شماره 16 - مهدی مهربان  شماره 14  -بشیر جهاندیده شماره 2

هافبکها : آرمان فالیزکار شماره 57 - مهدی سادات شماره 17 - آرمان آقاجانپور شماره 10 - مبین رضای حقدوست شماره 8 - ماهان رجبی شماره 11 - فرحان رمزی شماره 74 - پوریا صفرنیا شماره 15

مهاجمین : سجادطالش شماره 9 - پرهام اله پور شماره 7 - سهند حسین زاده شماره 77

* دراین لیست نام بازیکنانی مثل : شهاب حبیبی - دانیال میرزائی وامیرحسین دولتی دیده نمی شود.تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 8:10 | نویسنده : موسوی |

فردا صورت مي گيرد:

اعلام اسامي نهائي بازيكنان باشماره پيراهن 

به گزارش روابط عمومي باشگاه شهرداري فرداازسوي علي زماني ليست نهائي  بازيكنان بهمراه شماره پيراهن آنها جهت شركت درليگ وجام جايزه بزرگ صومعه سرا ازطريق همين وبلاگ اعلام مي شود. لازم به ذكراست شماره هاي بعضي ازبازيكنان كه ازقبل اعلام شده بود دچارتغييراتي گرديده است. همچنين 3 بازيكن ازليست اين فصل باشگاه خارج شده اند. تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 13:45 | نویسنده : موسوی |

امتياز فروشي آفت جان فوتبال گيلان

درخبرها مي شنويم كه دخانيات رشت امتياز كشوري تيم جوانان خودرا (دسته يك) به تيم همياري سياهكل كه درليگ دسته برتر گيلان حضورداشته است واگدارنموده وخودقراراست درليگ گيلان بازي كند!!! . همچنين تيم مقاومت امتياز خودرا به كشاورز لشت نشاء سپرده .تيم داروسازي سبحان امتيازخودرا به كادوس ماسال واگذارنموده است. آبي پوشان رشت قراراست تيم جوانان خودرا به شهرداري انزلي واگذارنمايد.

نكته ظريف دراين نقل وانتقالات سرگرداني بازيكنان جوان اين تيمهاست كه نمي دانند بايد چكاربكنند. قدرمسلم تمام تيمهايي كه بدون زحمت وفقط به صرف داشتن امكانات مالي صاحب امتياز ليگ بالاتر شده اند به اندازه كافي براي خودبازيكن دارند. بايد به حال بازيكنان تيمهاي واگذارشده افسوس خوردكه معلوم نيست تكليف آنها  دراين بازار امتياز فروشي چه خواهدشد.

دراين ميان كارتيم دخانيات بسيار خنده دار ومضحك است . آنها سهميه ليگ كشوري خودرا واگذار نموده اند كه درليگ گيلان بازي كنند.اين يعني چه ؟؟؟ كه دوباره تلاش كنند تيم را به قهرماني ومسابقات كشوري ببرند!!! سئوال اينجاست شما اگر كشوري مي خواهيد بازي كنيد چرا ازهمين امتياز خوداستفاده نمي كنيد؟ گناه بازيكن چيست كه بايديكسال تلاش كنندتيم را راهي مسابقات كشوري كنند  بعدمسئولين اين تيمها  سهميه شان را چوب حراج بزنندوبفروشند !!!

جاداردرياست محترم هيئت فوتبال استان براي هميشه به اين امتياز فروشي ها خاتمه دهندتا تيمها نه براساس تمكن مالي بلكه براساس شايستگي فني به رده هاي بالاتر دست پيداكنند.فوتبال ما ازاين امتياز فروشي سودي نخواهدبردهمانطوركه واگذاري تيمهاي ليگ برتري نيز نتوانست مشكل فوتبال بعضي ازاستانهاي كشور ازجمله همدان راحل كند .ببينيددرهمدان چه بلائي برسرتيم ريشه دار پاس تهران آمد.تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 11:38 | نویسنده : موسوی |

 چرا فوتبالیست های ایرانی در نیم فصل دوم کم می آورند


یک مربی بدنساز مهم‌ترین علت کم آوردن بازیکنان فوتبال ایران در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر را انجام ندادن تمرینات پایه قدرتی دانست و گفت: بازیکنی مانند رونالدو در یک جلسه تمرینی 23 تن وزنه جابه‌جا می‌کند که همین امر سبب حفظ آمادگی جسمانی او در طول فصل می‌شود.

دکتر مرتضی بهرامی نژاد  درباره علت کاهش آمادگی جسمانی یا در اصطلاح کم آوردن بازیکنان فوتبال در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران خاطرنشان کرد: بیشتر تیم‌ها قبل از آغاز فصل برنامه‌های بدنسازی را در دستور کار خود قرار می‌دهند و آمادگی بازیکنان خود را به یک سطح نسبتا قابل قبول می‌رسانند اما معمولا به حفظ این آمادگی در ادامه بازی‌ها بی‌توجه هستند و انجام کارهای بدنسازی پایه را از دستور کار خود خارج می‌کنند.

رییس بخش فیزیولوژی ورزش آکادمی ملی المپیک با بیان اینکه حفظ فاکتورهای آمادگی جسمانی مانند قدرت و استقامت قلبی و عروقی باید در طول مسابقه‌ها در دستور کار مربیان قرار گیرد اظهار کرد: تمرینات بدنسازی مربوط به قدرت و استقامت قلبی و عروقی به عنوان پایه دیگر آمادگی‌ها به حساب می‌آیند اما متاسفانه بیشتر مربیان فقط در ابتدای فصل تمرین‌های بدنسازی پایه را در دستور کار قرار می‌دهند و در طول فصل حفظ تمرین‌های تخصصی مربوط به بحث‌های تاکتیکی را تجویز می‌کنند در صورتی که اگر بازیکنان بهترین تمرین سرعت را انجام دهند اما پایه مناسب قدرتی و توان آن را نداشته باشند نمی‌توانند سرعت قابل قبولی کسب کنند و آن را در زمین مسابقه به مرحله نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: بازیکن تراز اولی مانند کریستیانو رونالدو تنها در یک جلسه تمرینی خود در مجموع 23 تن وزنه می‌زند تا بتواند قدرت اولیه خود را حفظ کند و سپس به کارهای سرعت تخصصی می‌پردازد و به همین جهت است که می‌تواند به خوبی سرعت بالایی داشته باشد و از قدرت بدنی مطلوبی برخوردار باشد چرا که پایه استقامتی و قدرتی خوبی دارد.

بهرامی نژاد در پایان گفت: نباید همه تمرین‌ها در فوتبال بر اساس برنامه‌های تخصصی باشد و تمرین‌های پایه مورد فراموشی قرار گیرد و مهم‌ترین علت کم آوردن بازیکنان در نیم فصل دوم رقابت‌ها همین نکته است و باعث می‌شود به مرور دچار افت بدنی شوند. لازم است مربیان لیگ نسبت به برگزاری تمرین‌های بدنسازی پایه حتی‌المقدور یک جلسه در هفته اقدام کنند.


گرفته شده ازوبلاگ امین مروجتاريخ : یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 | 9:13 | نویسنده : موسوی |

جوانان وروزهای سخت ونفسگیربدنسازی

پس از2 روز ریکاوری عصردیروز تیم جوانان شهرداری تولم شهر زیرنظرکادرفنی دومین حلسه تمرینات پرفشار بدنسازی خودرا که ازسوی علی زمانی درنظرگرفته شده بود،پشت سرگذاشتندوباوجودگرمای شدید ،کلیه بازیکنان ازاین تمرینات سربلند بیرون آمدند. دراین تمرین که تصاویرآن را درپائین خواهیددادبچه هابسیارآماده وبانشاط نشان دادند. هرچند باید یادآوری نمائیم که باتوجه به بازی کاپ محلات جوانان درروز جمعه وازطرف دیگر دوجلسه باقی مانده تمرینات بدنسازی درروزهای دوشنبه وچهارشنبه بعید می دانیم که بدنهای بازیکنان درروز جمعه درشرایط بازی قرارگیرد. ناگفته نماند باید اذعان نمود که علی زمانی کارخودش را خیلی خوب بلد است.

به این عکس بادقت نگاه کنید . بیشک خستگی سیدعزیز تیم آقا مهدی را ، جدیت سهند، لبخند وهمدلی پرهام وهومن درکوتاهترین زمان ممکن به نشاط وشادابی تبدیل خواهدکرد.تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 | 7:8 | نویسنده : موسوی |

بازیکنان به این نکات توجه کنند.

فوتبال ما متأسفانه دراغلب رده های سنی دچار یکسری چالشهای بحث برانگیز است که این چالشها ودامن زدن به آن می تواندبه هرتیمی ضربات جبران ناپذیری را واردنمایدما دراینجا به مواردی ازاین چالشها اشاره می کنیم که امیدواریم همه بازیکنان ازجمله بازیکنان باشگاه شهرداری تولم شهر به این موارد توجه خاص نشان داده وازپرداختن به اینگونه امور شدیداً پرهیزنمایند.

*اعتراضات بی مورد به نحوه قضاوت داوران : بازیکنان بایدیادبگیرندکه اعتراض به داور مسابقه درحیطه اختیارات آنها نبوده وانان بایدتحت هرشرایطی به رأی ونظرداور احترام بگذارند. گاهاً همین اعتراضات باعث گردیده که بازیکنی اززمین مسابقه احراج گرددکه این امر درنهایت به ضررباشگاه تمام شده است.

*بازیکنان این حق را ندارندکه به بازیکن همدسته خودبی احترامی نمایند.

*توهین وبی احترامی به بازیکن حریف نیز ازمصادیق بارز تخلف محسوب می گرددوبازیکنان ما باید جداً ازاین امر بپرهیزند.

*بی احترامی به مسئولین باشگاه (هیئت مدیره -مدیرعامل) همچنین تماشاگران و پیشکسوتان نیز بایدهمواره ازرئوس  فعالیتهای بازیکنان حذف شود .

*گوش ننمودن به فرامین مربیان وعدم اجرای صحیح آن درزمین مسابقه وحتی بیرون اززمین مسابقه  نیز غیرقابل گذشت می باشد.

*نکته اساسی که بایدبسیار مدنظرقرارگیرد : عدم تشکیل باند- حفظ اسرار تیمی است که بایدهمواره موردتوجه ودقت قرارگیرد. مسلماً هرتیمی اگر بخواهد این مواردرا تاپایان لیگ حفظ کند قادرخواهدبود به نتایج مطلوب دست پیداکند.تاريخ : جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | 14:59 | نویسنده : موسوی |

نوجوانان پیروز دیدار تدارکاتی

عصردیروز تیم نوجوانان دریک دیدار تدارکاتی که بامنتخب بزرگسالان تولم شهر برگزار کرد موفق شد 3 بر2 حریف باتحربه خودرا شکست دهد. درنیمه اول این دیدار نوجوانان روی اشتباهات فاحش امیرقربانزاده مدافع وسط خوددوگل ناباورانه رادریافت کردند که یکی ازگلهای خورده را علی اسماعیلی توانست جبران کند.   درنیمه دوم وباورودبازیکنان جایگزین نوجوانان موفق شدند ضمن بسته نگه داشتن دروازه خود 2 بار دیگر توسط فرزان خودبین ویزدان اسماعیلی بازیکن نونهال باشگاه شهرداری دروازه حریف خودرا بازکنند. وبازی را بانتیجه 3 بر2 به سودخودخاتمه دهند. هردوگل منتخب را دراین دیدار فرشادسحر خیر مهاجم سالهای پیش شهرداری به ثمر رساند.تاريخ : جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | 7:32 | نویسنده : موسوی |

تصاویر بدنسازی جوانان

               

               

 تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 | 11:11 | نویسنده : موسوی |

برنامه کامل لیگ برتر جوانان گیلان

 

نام تیمهای میزبان اول آمده است

هفته اول :

شهرداری لاهیجان با شهرداری ماسال - آبی پوشان رشت باهمیاری سیاهکل -شهرداری تولم شهر بانویر انزلی -کشاورز لشت نشاء بابندردریانوردی انزلی -کادوس ماسال با شاهین رشت -ایثارگران کوثررودبار با صداقت آستارا

هفته دوم :

شهرداری ماسال باهمیاری سیاهکل -نویرانزلی باشهرداری لاهیجان -کشاورز لشت نشاء با آبی پوشان -شاهین رشت باشهرداری تولم شهر -بندردریانوردی انزلی با ایثارگران رودبار -صداقت آستارا باکادوس ماسال

هفته سوم :

شهرداری ماسال با نویرانزلی -همیاری سیاهکل باکشاورزلشت نشاء-شهرداری لاهیحان باشاهین رشت -ایثارگران رودبار با آبی پوشان -شهرداری تولم شهر باصداقت آستارا -کادوس ماسال بابندردریانوردی

هفته چهارم :

کشاورز لشت نشاءبا شهرداری ماسال -شاهین با نویرانزلی -همیاری سیاهکل باایثارگران -صداقت آستارابا شهرداری لاهیجان -آبی پوشان رشت باکادوس ماسال -بندردریانوردی باشهرداری تولم شهر

هفته پنجم :

شهرداری ماسال با شاهین رشت -ایثارگران رودبار باکشاورزلشت نشاء-نویرانزلی باصداقت آستارا -کادوس ماسال باهمیاری سیاهکل -شهرداری لاهیجان بابندردریانوردی -شهرداری تولمشهر باآبی پوشان

هفته ششم :

ایثارگران رودبار باشهرداری ماسال -صداقت آستاراباشاهین رشت -کشاورز یشت نشاء باکادوس ماسال -بتدردریانوردی بانویر انزلی -همیاری سیاهکل باشهرداری تولم شهر -آبی پوشان با شهرداری لاهیجان

هفته هفتم :

شهرداری ماسال باصداقت آستارا -کادوس ماسال باایثارگران رودبار -شاهین رشت بابندردریانوردی-شهرداری تولم شهر باکشاورزلشت نشاء-نویرانزلی باآبی پوشان -شهرداری لاهیجان با همیاری سیاهکل

هفته هشتم :

کادوس ماسال با شهرداری ماسال -بندردریانوردی با صداقت آستارا- ایثارگران رودبار باشهرداری تولم شهر -آبی پوشان باشاهین رشت -کشاورزلشت نشاء باشهرداری لاهیجان -همیاری سیاهکل بانویرانزلی 

هفته نهم :

شهرداری ماسال با بندردریانوردی -شهرداری تولم شهر باکادوس ماسال -صداقت آستارا با آبی پوشان -شهرداری لاهیحان باایثارگران رودبار -شاهین رشت با همیاری سیاهکل -نویرانزلی باکشاورز لشت نشاء

هفته دهم :

شهرداری تولم شهر باشهرداری ماسال -آبی پوشان با بندردریانوردی -کادوس ماسال با شهرداری لاهیجان -همیاری سیاهکل باصداقت استارا - ایثارگران رودبار بانویرانزلی -کشاورز لشت نشاء باشاهین رشت -

هفته یازدهم :

شهرداری ماسال باآبی پوشان -شهرداری لاهیجان با شهرداری تولم شهر - بندردریانوردی باهمیاری سیاهکل -نویرانزلی با کادوس ماسال - صداقت آستارا باکشاورز لشت نشاء -شاهین رشت باایثارگران رودبارتاريخ : پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 | 7:32 | نویسنده : موسوی |

شرکت مصالح ساختمانی طاها بازهم به کمک آمد

دیروز پس ازاتمام بازی دوستانه مراسم اهدای لباس شرکت مصالح ساختمانی طاها به مدیریت بازیکن اسبق باشگاه شهرداری تولم شهر مهندس حسین پورحسن انجام شد ولباس این شرکت که حاوی یکدست کامل بلوز ،شورت وساق ورزشی با آرم تبلیغاتی این شرکت بود به بازیکنان اهدا شد. باشگاه شهرداری تولم شهر ضمن تشکر ازاین اقدام انساندوستانه مهندس حسین پورحسن ازتمام شرکتها ومؤسسات خصوصی دعوت می نماید که دریک چنین اقدامات خیرخواهانه و ورزشی نقش تأثیرگذار ایفا نمایند.تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 | 7:31 | نویسنده : موسوی |

وقتی فوتبال دونفره جای فوتبال تیمی را می گیرد!!!

عصردیروز تیم فوتبال شهرداری تولم شهر دریک دیدار دوستانه درمقابل تیم فوتبال دهستان گشت فومن بانتیجه 2 بر1 مغلوب شدتا مزدفوتبال انفرادی وپرانتقادخودرا بااین شکست بگیرد.

جوانان دیروز درنیمه دوم باارائه یک بازی بسیار آزار دهنده وتاامیدکننده صدای اعتراض علی زمانی را درآوردندتاجائیکه این مربی خوشنام درپایان این دیدار به تمام بازیکنان جدید وقدیم اعلام کرد که اگر بخواهند درمسابقات لیگ به همین شکل بازی کنند مطمئن باشندکه جائی بهتر ازنیمکت پیدانخواهندکرد.

روندبازی درنیمه دوم هیچ شباهتی به بازی یک تیم فوتبال نداشت وبیشتر به نمایش تکنیکهای انفرادی شبیه بودتا یک مسابقه تیمی !!! بعضی از بازیکنان درنیمه دوم فراموش کرده بودندکه درچه تیمی بازی می کنند وهمین موضوع باعث شده بودکه بجای حرکتهای تمرین شده تیمی بیشتر شاهد بازی دونفره خصوصاً درخط حمله باشیم.

بازیکنان باید بیاموزند که باختن چیزی ازارزش های یک تیم کم نمی کندآنچه که آزاردهنده وغیرقابل تحمل است باختن به روشی ست که بازیکن انتخاب می کند نه مربیان .به تاکتیکهای مربیان باختن هزارمرتبه بهتراست تا اینکه بخواهیم به سبک وسیاق خودبازی کنیم وببازیم این همیشه یادتان باشد.تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 | 7:24 | نویسنده : موسوی |

قرعه كشي ليگ برتر جوانان انجام شد

هفته اول شهرداري تولم شهر باشهداي نويرانزلي

صبح روز شنبه قرعه كشي ليگ برترجوانان استان درمحل هيئت فوتبال استان وباحضور سرپرستان تيمها انجام شد وشهرداري تولم شهر درهفته اول اين رقابتها بايد درورزشگاه امام خميني تولم شهر به مصاف تيم شهداي نوير انزلي برود .دراين دوره ازرقابتها 12 تيم ازشهرهاي مختلف استان حضور دارندكه اسامي انها به شرح ذيل مي باشد. همچنين اين وبلاگ طي روزهاي آينده برنامه كامل ليگ جوانان را به اطلاع خوانندگان وبازديدكنندگان محترم خواهدرساند.

شهرداري تولم شهر-شهداي نويرانزلي-بندردريانوردي انزلي-كادوس ماسال-شهرداري ماسال-كشاورز لشت نشاء-شا هين رشت-صداقتي آستارا-شهرداري لاهيجان-آبي پوشان رشت-ايثارگران كوثررودبار-همياري سياهكل

IMG_0016تاريخ : یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 | 7:27 | نویسنده : موسوی |

عکس کمتر دیده شده ازپرهام اله پور

این عکس مربوط به زمانی است که پرهام اله پور درباشگاه داماش گیلان ودرتیم نوجوانان این باشگاه بازی می کرد ودرمسابقات کشوری برای داماش 3 گل نیز به ثمر رساند.

پرهام رادرسمت راست تصویر و بالباس آبی داماش برسرتصاحب توپ بامدافع حریف می بیندتاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 11:21 | نویسنده : موسوی |

بخش اول دردودلهای مدیرعامل

همانطور که وعده داده بودیم بخش اول دردنامه مدیرعامل باشگاه شهرداری تولم شهر را دراین وبلاگ تقدیم خوانندگان عزیز می نمائیم .

من سیاست را می فهمم وتمام زوایای آن را می شناسم اما 20 سالی هست که خودرا ازدنیای سیاست کنارکشیده ام ودرعرصه ورزش فعالیت می کنم . دنیای سیاست دنیای ایده الهای من نبود .چراکه شمادرآن دنیا می بایست یک همه فن حریف تمام عیار می بودی تابه بازی گرفته می شدی نه اینکه بازی می کردی به بازی گرفته می شدی واین آن چیزی نبودکه من درباورهای خودم به دنبالش می گشتم. سیاستمداران مردان منزه اجتماع نیستندچراکه همواره باید درراستای منافع حزبی وجناحی خودعمل کنند. آنهائی که امروز درغزه کودک می کشندخودرا درواقع جلادان مادرزادنمی بینند بلکه اعتقاددارنددنبال منافع سیاسی وایدئولوِژیکی خودهستند. اصلاً هم برایشان اهمیت نداردکه جنایت عظیمی رادرحق بشریت روامی دارند. شمابه هیتلر ، موسولینی ،استالین نگاه کنید وببینید درتوجیه جنایت خودچه قلمفرسائی هائی نموده اند.همه می گویندکه درخدمت اهداف وبرنامه های حزبی ،جناحی وایدئولوژیکی خودبوده اند.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 8:4 | نویسنده : موسوی |

پیروزی نوجوانان دربازی تدارکاتی

عصرروز پنجشنبه دوتیم نوجوانان شهرداری تولم شهر ونوجوانان شهرداری خمام دردیداری دوستانه به مصاف هم رفتندکه درپایان این تیم شهرداری تولم شهربودکه موفق شدبانتیجه 3 بر2 حریف رشتی خودراشکست دهد. دراین مسابقه رضارمضانی وعرقان طالب حسینی عملکرد بسیارخوبی داشتند. همچنین درنیمه دوم علی اسماعیلی مهاجم جدید شهرداری تولم شهر باحضوردرخط حمله توانست گل سوم شهرداری تولم شهر را دردقیقه 90 به ثمربرساند.درتیم خمام محمد افروز بازیکن سرعتی این تیم که درنیمه دوم به بازی آمد ضمن به ثمررساندن گل دوم خمام ازنظرفنی برترازسایربازیکنان خمام نشان داد.

علی اسماعیلی مهاجم جدیدشهرداری وزننده گل سوم وپیروزی بخش این تیمتاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 7:1 | نویسنده : موسوی |

دردودلهای مدیرعامل باشگاه شهرداری تولم شهر

باشگاهها را تعطیل می کنیم به هزار دلیل قانونی !!!

قلیانسراهارا بازمی کنیم به هزاردلیل غیرقانونی !!!

ضرب المثل : سنگهارا بسته ایم وسگها راول کرده ایم!!!

نقش کدامیک بیشتراست دربه اعتیادکشاندن جوانان ونوجوانان

مسئولین یا سوداگران موادمخدر ؟

به زودی درهمین وبلاگ می خوانید...  

 تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 | 11:39 | نویسنده : موسوی |

  وظایف یک کاپیتان چیست ؟

((برگرفته ازوبلاگ امین مروج ))


* مذاکره با بازیکنان درباره  مربی 

* معرفی بازیکنان به مربی و بیان اندیشه ها و پیشنهادهای آنان 

* سازماندهی فعالیتهای تیم در زمین و خارج آن و کمک به تیم در تصمیم گیری ها 

* نمایش رفتار ورزشی و اخلاق خوب و تشویق بازیکنان به اقدام مشابه

* وفاداری به مقرارت و نشانه های اخلاقی تیم و تاثیر گذاردن بر سایر بازیکنان برای اقدام مشابه 

* کمک به حل کشمکش ها بین اعضای تیم 

* انجام وظیفه به عنوان سخنگوی تیم هنگام مذاکره با مسئولین تیمتاريخ : پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 | 7:36 | نویسنده : موسوی |

جدال بین دوشهرداری را جوانان برد

عصردیروز دیداردوستانه ای بین دوتیم منتخب شهرداری تولم شهربا تیم جوانان این باشگاه درزمین ورزشی امام خمینی این شهربرگزارگردیدکه تیم جوانان موفق شد باهت تریک دانیال میرزائی این بازی را بانتیجه 5 بر2 به سودخودتمام کند. درتیم منتخب حضورارزشمند سه کاپیتان سالهای پیش این باشگاه بنامهای : مرتضی رزاقی  -مصطفی حاجی پور و امیرغفوری  بیش ازهرچیزدیگری خودنمائی می کرد. درکناراین بزرگان بازیکنانی نیز همچون مهیارابراهیمی -امیربهستا - امین قربانزاده -فرشادسحرخیز و... نیز حضورداشتندکه به جذابیت هرچه بیشتراین بازی افزودند. دوگل دیگر جوانان رادراین مسابقه آرمان فالیزکاروبشیرجهاندیده به ثمررساندند.

دانیال میرزائی مردسه گله بازی دیروز درسمت راست تصویردرکنارپرهام اله پوردیگربازیکن مؤثرشهرداری دربازی دبروز دیده می شود.تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 | 7:19 | نویسنده : موسوی |

آرمان آقاجانپور پاسوری با خصوصیات منحصربه فرد

استعدادی خدادادی دروجودش نهفته است که اورا ازتمام پاسورهای امروز متمایز کرده است.

درمیانه میدان شهرداری بزرگی می کند .اعتمادبنفسش آنقدر بالاهست که بتواند به راحتی هرچه تمامتر ازفواصل دور دروازه حریفان را  بازکند.

علی زمانی سرمربی آرمان می گوید، آنچه که باعث متفاوت شدن فوتبال آرمان ازدیگران شده  کنترلهای او هست که همیشه درجهت حرکتهای بعدی ست. شاخصه دیگر آرمان ضربات ایستگاهی اوهست که همواره بوی گل می دهد.آرمان امسال می خواهد عصای دست شهرداری باشد.اواگر بتواندهمین شرایط را بدون توجه به مسائل حاشیه ای دنبال کند مطمئن باشیددراولین سال حضورش درلیگ جوانان عنوان پدیده لیگ را به خوداختصاص خواهدداد.تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 | 10:10 | نویسنده : موسوی |

بیادحسین معدنی

 رفتنش را باورنداریم .آخرهنوز نیامده بود که بخواهدبرود. امادرهمین زمان اندک که ازامدنش می گذشت چنان اثرداشت حضورکوتاهش که باهمه اندک بودنش اکنون نبودش را باورنداریم .جسین جان بیشک زودبود رفتنت کاش می ماندی ویااگر قراربررفتن بود تنها نمی رفتی .این داغ مارا می سوزاندتاابد.

کــاشـکی امــسال

” تــــــو “

را به من عیــــــــــــدی میدادند !!!

آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد

نــمیخواستم

نــفهمیدم

فــقط آمــدم !

رفــتنم اما با توست !

تــو بمانی می مــانم

حــتا اگر همه ی دنیا ســوزِ سردِ زمستان باشد و

از بــهار بی خبــــــــر . . .

بیوگرافی و عکس حسین معدنی

روحت شادتاريخ : سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 | 10:59 | نویسنده : موسوی |

کجائی مرد که نبودنت باتمام وجود حس می شود

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!

زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.

هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،

می‌میریم…!

بیاد ناصرخان ،بیاد همه چیزهای خوبی که برای ما بجاگذاشت ورفت .او رفت تایکپای فوتبال مابرای همیشه بلنگد.بدون آنها باورکنیدنفس کشیدن هم برای این فوتبال سخت است .


ناصرخان درمیان دوستداران تولم شهریتاريخ : سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 | 9:22 | نویسنده : موسوی |

آخرین خبرهای فوتبالی

* حسین تقی زاده مربی ارزشمندشهرداری تولم شهر ازبیمارستان مرخص شد.

* لیگ برتر جوانان درتاریخ 18 مرداد قرعه کشی خواهدشد.

* مسابقات کاپ محلات جایزه بزرگ صومعه سرا 15 مرداد قرعه کشی خواهدشد.

*مهران جاهدی دروازه بان سوم شهرداری ازلیست این تیم خارج شد.

*ازسوی علی زمانی شماره پیراهن بازیکنان دربازیهای جام محلات مشخص شد.

*تاپایان هفته کاپیتانهای اول ،دوم وسوم باشگاه ازسوی علی زمانی معرفی خواهندشد.

 تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 12:36 | نویسنده : موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.